Rahvaalgatus: PEATAME 5G!

20. okt. 2020

* Oma digiallkirja saad algatusele anda siin: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/3b4d1a70-f4c9-42ea-902d-7f8643536030
* Kui soovid algatust toetada, kuid ei saa või ei taha anda digiallkirja, saad algatuse teksti välja printida ja saata selle Riigikogu juhatusele (Lossi plats 1a, 15165 Tallinn) omakäelise allkirjaga/autogrammiga kinnitatult. Prindivaate leiad siit: pdf.


PEATAME 5G!

5G kasutuselevõtt tuleb peatada, kuni kiirguse piirnormid (1) on viidud vastavusse rahvusvaheliste sõltumatute teadlaste soovitustega (2) ning tagavad inimeste ja muu eluslooduse ohutuse.

Taunime olukorda, kus Eestis

MIDA UUT ON SELGUNUD PÄRAST ESIMESE 5G-TEEMALISE RAHVAALGATUSE (8) MENETLEMIST?

1. Eestis räägitakse 5G jaoks kolme sagedusvahemiku kasutuselevõtust: 3410–3800 MHz, 694–790 MHz ja 24,25–27,5 GHz (11). Väidetavalt on 5G madalamate sageduste mõju analoogne juba kasutusel olevate sagedustega, ent kuna juba kasutatavatel sagedustel (sh 2G, 3G, 4G, wifi) on teaduslikult tõestatud kahjulik mõju inimesele ja loodusele (7), on see teadmine väga murettekitav.

2. Tänaseks on teaduslikult tõestatud ka 5G kõrgemate sageduste kahjulik mõju (12).

3. 5G saatjate kiirgustaseme jäämine kehtivate normide piiresse ei taga selle ohutust. See leidis taaskord kinnitust 2020. aastal avaldatud Euroopa Parlamendi saadikute analüüsis rahvusvahelise kiirguskaitse komisjoni ICNIRPi kohta, kus tuuakse välja, et ICNIRP on telekomitööstuse ettevõtete mõju all ning ignoreerib sõltumatuid teadustöid mobiilside kahjulike mõjude kohta (13).

4. 5G väikeste antennide (small cells) raadiosageduslik kiirgus on 7-46 korda suurem võrreldes LTE-makroantennidega (4G) ning ka erineeldumismäär (SAR) on märkimisväärselt kõrgem (14).

5. 5G tugijaamad tarbivad kuni 3,5 korda rohkem energiat kui 4G taristu (15).

6. Taani advokaadibüroo Bonnor Advokater advokaadi Christian F. Jenseni õiguslikus arvamuses 5G kohta nenditakse, et 5G võrgu rajamine ja aktiveerimine sellisena, nagu seda praegu on kirjeldatud, oleks vastuolus praeguste keskkonna- ja inimõigustega (16).

7. Euroopa Parlamendi ITRE komisjoni tellitud süvaanalüüsis “5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia“ juhitakse tähelepanu 5G etteennustamatutele levimise mustritele, mis võivad kaasa tuua kiirgusega kokkupuute vastuvõetamatud tasemed inimeste jaoks (17).

8. Euroopa Parlamendi dokumendis “Effects of 5G wireless communication on human health” (2020) soovitatakse võtta 5G-le ettevaatlik lähenemine, kuna 5G on seni testimata tehnoloogia. “ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, Helsinki lepetes ja muudes rahvusvahelistes lepingutes tunnistatakse, et teadlik nõusolek enne selliseid sekkumisi, mis võivad mõjutada inimese tervist, on oluline, põhiline inimõigus, mis muutub veelgi vastuolulisemaks, kui arvestada laste ja noorte kokkupuudet kiirgusega (18).

9. 5G vastu on väga paljud teadlased, arstid jm eksperdid üle maailma, esitades avalikke pöördumisi 5G vastu ja nõudes 5G peatamist, kuni selle tehnoloogia mõju on kindlaks tehtud (19).

10. Maailma üks suurimaid kindlustusfirmasid SWISS RE paigutas 5G oma raportis SONAR 2019 uute tekkivate riskide TOP 5 sisse kõige suurema võimaliku mõju kategooria alla. “Mure 5G tehnoloogia pärast hõlmab negatiivseid tervisemõjusid, privaatsuse küsimusi, turvanõuete rikkumisi ja suurenenud küberspionaaži võimalust.” (20)

11. Riigid ja piirkonnad teatavad järjest 5G paigaldamise peatamisest. Algatuse koostamise hetkeks on 5G paigaldamise kas kogu riigis või mõnes piirkonnas peatanud USA, Austraalia, Saksamaa, Itaalia, Suurbritannia, Iirimaa, Šveits, Belgia, Kreeka, Sloveenia, Horvaatia, Nigeeria, Bermuda, Hawaii ja Paapua Uus-Guinea (21).

ETTEPANEKUD

1. Soovime, et arvestaks erapooletute, pädevate teadlaste poolt teostatud terviseuuringutega, eelkõige laste, krooniliste haigete, puuetega inimeste ja tundlike inimrühmade puhul.

2. Peame väga oluliseks ohutute kiirguspiirnormide kehtestamist (2), sh tuginemist sõltumatutele teadlastele Eestis ja välismaal.

3. 5G kasutuselevõtt tuleb peatada, kuni on välistatud selle tehnoloogiaga kaasnevad ning raadiosageduslikust kiirgusest tulenevad kahjud tervisele ja loodusele.

4. Tuletame meelde EV põhiseaduse §-des 13, 16, 18 ja 28 sätestatud õigusi, kohustusi ja keelde (22).

5. Otsustajate seas tuleb välistada mis tahes korruptiivsed kaalutlused.

6. Soovime 5G küsimustes avalikku ja üldrahvalikku arutelu.

7. Soovime, et 5G ja kiirguse piirnormidega seotud komisjonidesse ja töörühmadesse kaasataks kogukondlike ühenduste esindajad ning arvestataks nende ettepanekutega.

8. Riik peab tagama mitteioniseeriva kiirguse, sh 5G riske ja ohutust puudutava asjakohase ja tõese info jõudmise inimesteni, eriti laste, lapsevanemate, õpetajate ja meditsiinitöötajateni, ja mitte propageerima valeväiteid (23).

9. Tehnoloogilise alternatiivina kutsume üles poliitikuid ja telekommunikatsioonitööstust toetama ja arendama LAIRIBAVÕRKE (ohutud valguskaablid ehk kiudoptika (24)). Sellised kulutused võidetakse kordades tagasi elanikkonna tervises, sotsiaalkuludes, keskkonna ja biosfääri kestvuses ning Eesti rahva püsimajäämises.

PÕHJENDUSED

 • Euroopa Liidu ettevaatusprintsiibi kohaselt (31) ei tohi põhjendatud kahtluse korral inimese ja keskkonna tervise suhtes kahjulikke tegureid kasutusele võtta.

  Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee kutsus üles oma resolutsioonis nr 1815 (32) juba 2011. aastal rakendama elektromagnetväljade osas ettevaatuspõhimõtet, soovitades ”võtta kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et vähendada kokkupuudet elektromagnetväljadega, eriti sellistega, mida tekitavad mobiiltelefonide raadiosagedused, ja eriti laste ja noorte kokkupuudet, kelle risk ajukasvajasse haigestuda näib olevat suurim…”
 • 2019. aastal andis oma allkirja 5G paigaldamise peatamiseks Eestis (8) 1122 inimest. 2020. aastal koguti Eestis 5G peatamiseks ja piirnormide ajakohastamiseks juba ligi 5000 allkirja (36) ja seda pisut rohkem kui nädalaga! On väga tõenäoline, et vastuseis 5G-le aina kasvab, kuna see trend on ülemaailmne (37) ning riigid ja piirkonnad teatavad järjest 5G paigaldamise peatamisest.

  Ajakohastatud ja täieneva nimekirja 5G-vabade riikide ja piirkondade kohta leiad siit: https://www.kiirgusinfo.ee/5g-asjade-seis/ (21).
 • Kindlasti tuleb arvestada ka sellega, et 5G on täiesti uus ja reaalsetes tingimustes katsetamata tehnoloogia. Euroopa Parlamendi tellitud süvaanalüüsis “5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia” (17) tõdetakse: „5G raadiokiirgusväljad on üsna erinevad eelmiste generatsioonide omadest 5G keeruliste mõlemas suunas kiirtena toimuvate ülekannete poolest – saatjast seadmesse ja tagasi. Olgugi, et väljad on kiirtena tugevalt fokusseeritud, muutuvad need kiiresti ajas ja liikumisel ning on ennustamatud…“ .
 • Me ei ole nõus osalema 5G tehnoloogia inimkatsetes!
  5G ohutus ei ole tõestatud ja selle tehnoloogia reaalsed mõjud on ette teadmata, seega on tegemist inimkatsetega (3), mis on vastuolus EV Põhiseaduse § 13-ga (Igaühel on õigus riigi ja seaduse kaitsele. Seadus kaitseb igaühte riigivõimu omavoli eest), § 16-ga (igaühel on õigus elule, seda õigust kaitseb seadus) ja § 18-ga (kedagi ei tohi piinata, julmalt või väärikust alandavalt kohelda ega karistada. Kedagi ei tohi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele) (pikemalt loe siit (22)). 5G katsetused aga juba Eestis toimuvad (40), ilma et inimesi oleks võimalikest ohtudest teavitatud ja neilt oleks küsitud teadlikku nõusolekut 5G katsetes osalemiseks.
  Ning kindlasti tuleb järgida § 28 (Igaühel on õigus tervise kaitsele. /…/ puuetega inimesed (41) on riigi ja kohalike omavalitsuste erilise hoole all).
 • 5G kohta ei ole tehtud ka keskkonnamõju uuringuid (42), olgugi et 5G toob kaasa kiirgusfooni hüppelise ja enneolematu tõusu.
 • Taani advokaadibüroo Bonnor Advokater advokaat Christian F. Jensen jõuab oma õiguslikus arvamuses 5G kohta (16) lõppjäreldusele, et 5G võrgu rajamine ja aktiveerimine sellisena, nagu seda praegu on kirjeldatud, oleks vastuolus praeguste keskkonna- ja inimõigustega, mis on kirja pandud Euroopa inimõiguste konventsioonis, ÜRO laste õiguste konventsioonis ning Berni ja Bonni konventsioonides. Selline järeldus tugineb “väga märkimisväärsel saadaoleva teadusliku dokumentatsiooni hulgal, mis näitab, et elektromagnetkiirgus on kahjulik ja ohtlik inimeste (eriti laste) tervisele, loomadele ja taimedele”. See kehtib ka juhul, kui kiirgus jääb praegu Eestis kehtivate normide piiresse.

  Õiguslikus arvamuses nenditakse, et 5G täpsed kahjustavad tervisemõjud ei ole teada, kuna 5G tehnoloogia ei ole täpselt määratletud, kuid arvestades seni tehtud uuringuid raadiosagedusliku elektromagnetkiirguse mõjude kohta nt inimeste ja loomade kehale, sh DNA kahjustuse ja oksüdatiivse stressi teket, tundub väga tõenäoline, et 5G toob kaasa suurema kahju kui praegused tehnoloogiad, eriti kuna see põhineb samal põhilisel kiirgusvormil.

tegemist on kiirgusega, mille ohutut taset pole kindlaks tehtud ja mille ohutus tervisele pole tõestatud, mille mõju on kumulatiivne, ning et pikaajaline viibimine ka nõrgas koherentses elektromagnetkiirguses võib viia pöördumatute muutusteni ja ohustada tervist.

~ * ~ * ~ * ~ * ~ * ~

Tervisel, inimeludel ja eestlaste püsimajäämisel on liialt kõrge hind, et ohverdada neid mis tahes tehnoloogiate pimesi juurutamise nimel.

Avaldame siirast tunnustust kõigile inimestele, kes seda algatusest toetavad!

Algatuse toetajate täienevat nimekirja vaata siit (44).

Kui soovid algatusega liituda, võta ühendust: info [ät ] kiirgusinfo.ee.

NB! Kui soovid saata oma pöördumise Riigikogu juhatusele omakäeliselt kinnitatuna posti teel, siis saad teksti pdf-ina välja printida siin: pdf.

HOIA END KURSIS VÄRSKEMA INFOGA 5G KOHTA: 5G uudised (46).

* VÄHEM KIIRGUST, TERVEM ELU! *

MTÜ Kogukonna Hüvanguks

www.kiirgusinfo.ee
info [ät] kiirgusinfo.ee

Tekstis kasutatud viited

(1) https://www.riigiteataja.ee/akt/163816
(2) https://www.kiirgusinfo.ee/milline-kiirgustase-on-ohutu/
(3) https://www.kiirgusinfo.ee/5000-inimest/
(4) https://www.kiirgusinfo.ee/selgitustaotlus-sotsiaalministeeriumile-piirnormid/
(5) https://www.spandidos-publications.com/10.3892/wasj.2019.28,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/hardelli-kriitika/
(6) http://www.5gappeal.eu/scientists-and-doctors-warn-of-potential-serious-health-effects-of-5g/,
tõlge: https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/
(7) https://bioinitiative.org/conclusions/
(8) https://rahvaalgatus.ee/initiatives/b0d7c521-8cd7-414f-9f52-c15a80838ce0
(9) https://rahvaalgatus.ee/initiatives/b0d7c521-8cd7-414f-9f52-c15a80838ce0/files/495,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/hinrikus-5g-ekspertarvamus/
(10) https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal,
tõlge: https://www.kiirgusinfo.ee/rahvusvaheline-uleskutse-peatage-5g-maa-peal-ja-kosmoses/
(11) https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/08/eesti_5g_teekaart-1.pdf,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/mkm-5g-teekaart/
(12) https://ehtrust.org/scientific-research-on-5g-and-health/,
tõlge: https://www.kiirgusinfo.ee/5g-teadus/
(13) https://www.kiirgusinfo.ee/icnirpi-huvide-konflikt/
(14) https://biblio.ugent.be/publication/8600462/file/8600463.pdf;
https://arxiv.org/pdf/1711.03683.pdf,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/5g-antennide-kiirgus/
(15) https://www.scmp.com/abacus/tech/article/3098964/5g-towers-are-consuming-lot-energy-so-china-unicom-putting-some-them;
https://www.lightreading.com/asia-pacific/operators-starting-to-face-up-to-5g-power-cost-/d/d-id/755255;
https://www.euractiv.com/section/energy/news/ericsson-5g-could-dramatically-increase-network-energy-consumption/
(16) https://www.helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/LegalOpinion5G,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/5g-oiguslik-arvamus/
(17) http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/el-itre
(18) https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf
(19) https://ehtrust.org/small-cells-mini-cell-towers-health-letters-scientists-health-risk-5g/,
tõlge: https://www.kiirgusinfo.ee/5g-kirjad-ja-poordumised
(20) https://www.kiirgusinfo.ee/swiss-re-5g/
(21) https://ehtrust.org/international-actions-to-halt-and-delay-5g/,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/5g-asjade-seis/
(22) https://www.kiirgusinfo.ee/5g-rahvusvaheline-oigus/
(23) https://www.kiirgusinfo.ee/muudid-ja-tegelikkus
(24) http://electromagnetichealth.org/wp-content/uploads/2018/02/ReInventing-Wires-1-25-18.pdf
(25) https://bioinitiative.org/research-summaries/
(26) https://www.kiirgusinfo.ee/moju-loodusele/
(27) https://bioinitiative.org/rf-color-charts/
(28) https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/iarc-raadiosageduslik-mikrolainekiirgus-on-voimalik-kantserogeen/
(29) https://lennarthardellenglish.wordpress.com/2014/12/08/moving-radiofrequency-radiation-from-group-2b-to-1-as-a-human-carcinogen/,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/kindel-kantserogeen/
(30) https://www.emfacts.com/2017/08/cancer-expert-declares-cell-phone-and-wireless-radiation-as-carcinogenic-to-humans/,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/kindel-kantserogeen/
(31) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:52000DC0001&from=ET
(32) http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994
(33) https://www.kiirgusinfo.ee/meil-on-vaja-uusi-piirnorme/
(34) https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-nouavad-kaitset-elektromagnetkiirguse-eest/
(35) https://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2017.4046,
kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/who-kova-pahkel/
(36) https://rahvaalgatus.ee/initiatives/d83b7c4c-e373-4cfe-b7a9-becd30195343
(37) https://www.kiirgusinfo.ee/5g-uudiste-kronoloogia/
(38) https://www.itworldcanada.com/article/everything-you-need-to-know-about-5g/416498
(39) https://www.forbes.com/sites/markpmills/2016/09/28/the-internet-of-things-wont-be-big-itll-be-huge/
(40) https://www.kiirgusinfo.ee/5g-testimine-eestis-tana/
(41) https://mdsafetech.org/problems/electro-sensitivity/electrosensitivity-history/
(42) https://jsis.washington.edu/news/what-will-5g-mean-for-the-environment/, kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/mida-tahendab-5g-keskkonna-jaoks/
(43) https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/11/Teaduste-Akadeemia-Arvamus_TA_5G-v%C3%B5rgud_10sept2019.pdf
(44) https://www.kiirgusinfo.ee/algatuse-toetajad/
(45) https://www.kiirgusinfo.ee/rahvaalgatus-2020
(46) https://www.kiirgusinfo.ee/category/5g-ja-asjade-internet/

Lisainfo

www.kiirgusinfo.ee
https://www.kiirgusinfo.ee/video-5g-5-minutiga/
https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-nouavad/
https://www.kiirgusinfo.ee/pace-kirjalik-arvamus-2019/
https://www.kiirgusinfo.ee/scheer-5g/
https://www.kiirgusinfo.ee/5g-teatis/
https://mdsafetech.org/5g-telecommunications-science/
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/
https://whatis5g.info/
https://www.5gcrisis.com/
https://wirelessaction.wordpress.com/
https://spectrum.ieee.org/video/telecom/wireless/everything-you-need-to-know-about-5g
https://www.emfresearch.com
https://www.emfdata.org/

Facebook:
https://www.facebook.com/kiirgusinfo
https://www.facebook.com/groups/529850120528454/
https://www.facebook.com/groups/169611727465464/
https://www.facebook.com/groups/ecosysteman

Märksõnad

Seonduvad postitused