MTÜ Kogukonna Hüvanguks

Mittetulundusühingu Kogukonna Hüvanguks põhikiri

I. Üldsätted

1.1. Mittetulundusühing Kogukonna Hüvanguks (edaspidi: Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

1.2. Ühingu asukoht on Tallinn, Eesti Vabariik.

1.3. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamislepingust, käesolevast põhikirjast ja muudest asjaomastest õigusaktidest.

1.4. Ühing on poliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

1.5. Ühing võib teha kõiki tehinguid ja toiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärkide saavutamiseks.

1.6. Ühingu tegevuse eesmärgid on:
1.6.1. inimese arengut ja tervist toetava keskkonna loomine elektromagnetkiirguse vähendamise ning ohutute kiirgusnormide ja tehnoloogiate propageerimise teel;
1.6.2. avalikkuse teavitamine tehislike, tehnoloogiaga kaasnevate elektromagnetväljade ohtudest;
1.6.3. elektromagnetkiirgusest puudutatud inimeste, mh elektrotundlike koondamine ja nende tervise, heaolu, töövõime jm huvide kaitsmine, et tagada neile samasugused õigused ja juurdepääs nagu kõigil teistel;
1.6.4. avalike kohtade wifivabaks muutmine;
1.6.5. muu tegevus, mis viib tehnogeensete väljade ja kiirguste inimese ja ökosüsteemi jaoks ohutute normide kehtestamiseni Eestis.

1.7. Ühingu põhitegevused on:
1.7.1. elektromagnetkiirgust ja selle mõju puudutava info kogumine ja jagamine;
1.7.2. avalikkuse teavitamine elektromagnetväljadega kaasnevatest ohtudest eri viisidel, mh koduleht, meediakajastused, trükised, videoklipid ja filmid;
1.7.3. asjaomase kirjanduse ja muu materjali tõlkimine, kirjastamine ja muul viisil avaldamine;
1.7.4. suhtlemine asjaomaste riigiorganite ja asutustega, et saavutada Eesti elanike parim kaitse läbi reaalsetele tervislikele mõjudele vastavalt kohandatud mitteioniseeriva kiirguse piirväärtuste.

1.8. Ühing võib vastavalt seadusele anda välja stipendiume ning tegeleda majandus- ja koolitustegevusega.

1.9. Ühing vastutab oma kohustuste täitmisel kogu oma varaga. Ühingu liige vastutab
Ühingu kohustuste täitmise eest oma varalise osaluse piires.

1.10. Ühing ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja vastupidi.

1.11. Ühing on asutatud määramata ajaks.

II. Liikmelisus

2.1. Ühingu asutajaliikmed on asutamislepingu sõlminud isikud, kes võtsid vastu käesoleva põhikirja.

2.2. Ühingu liikmeks saab olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis aktiivselt kaasa lööma ühingu eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja sätteid.

2.3. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab Ühingu juhatus.

2.4. Ühingu sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.

2.5. Liikmemaksule ja sisseastumismaksule täiendavaid varalisi kohustusi võib ühingu liikmele panna ainult üldkoosoleku otsusega.

2.6. Ühingu liige võidakse Ühingust välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta
2.6.1. ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu või sisseastumismaksu;
2.6.2. on esitanud liikmeks astumisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema
vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

2.7. Ühing ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, talle annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.

III. Liikmete õigused ja kohustused

3.1. Liikmete õigused ja kohustused kehtestatakse üldkoosoleku poolt.

3.2. Ühingu liikmetel on õigus
3.2.1. osaleda hääleõigusega ühingu üldkoosolekul;
3.2.2. olla valitud ühingu juhtorganite liikmeks;
3.2.3. saada ühingu juhatuselt teavet ühingu tegevuse kohta.

3.3. Ühingu liige on kohustatud
3.3.1. järgima ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja ühingu juhtorganite otsuseid;
3.3.2. tasuma määratud liikmemaksu;
3.3.3. teatama ühingu juhatusele ühingu liikmete kohta arvestuse pidamiseks oma kehtivad kontaktandmed.

IV. Üldkoosolek

4.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus igal ühingu liikmel on üks hääl.

4.2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest.

4.3. Ühingu üldkoosoleku pädevuses on:
4.3.1. põhikirja muutmine, milleks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osalejate nõusolek;
4.3.2. eesmärkide muutmine, milleks on vajalik 9/10 liikmete nõusolek;
4.3.3. juhatuse liikmete määramine;
4.3.4. revisjoni või audiitorkontrolli määramine;
4.3.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
4.3.6. ühingule kuuluvate kinnisasjade ja registrisse kantavate vallasasjade võõrandamise ja asjaõigustega koormamise otsustamine ja tingimuste määramine nimetatud tehinguteks;
4.3.7. muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite pädevusse.

4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, kus on välja toodud üldkoosoleku toimumise aeg, koht ja päevakord, saates igale ühingu liikmele kirjaliku teate liikme avaldatud kontaktaadressile (esmajärjekorras e-post).

4.5. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest või nende esindajatest.

V. Juhatus

5.1. Ühingu tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, milles on 1-3 liiget.

5.2. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse üheks aastaks.

5.3. Juhatuse liikmetele tasu ei maksta.

5.4. Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ning juhatus on otsustuvõimeline, kui koosolekul osaleb üle poole liikmetest. Otsuste vastuvõtmiseks on vaja 2/3 häälteenamust.

5.5. Ühingu nimel teostatavate tehingute, mille suurus ületab 1000 eurot, tegemiseks peab juhatus saama eelneva nõusoleku üldkoosolekult.

VI. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine

6.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.

6.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

6.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara sarnase eesmärgiga mittetulundusühingule, sihtasutusele või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

MTÜ Kogukonna hüvanguks põhikiri on kinnitatud 29. novembril 2014. aastal.