MTÜ esimene kiri IT-minister Andres Sutile seoses 5G sageduslubade oksjoniga (29.01.2021)

29. märts 2021

Tervist!

Seoses peatselt planeeritud 5G sageduslubade oksjoniga soovin teie tähelepanu pöörata mõnele olulisele seonduvale asjaolule, millega oleks hea asjade käiku juhtides kursis olla.

MTÜ Kogukonna Hüvanguks on tegelenud kiirgusteemalise teavitustööga juba aastast 2014. Kinnitan, et me ei tee seda pimedast fanatismist, vaid tuginedes selle valdkonna spetsialistide seisukohtadele ning avaldatud teadustöödele. Selles saate veenduda, kui heidate pilgu meie kodulehele www.kiirgusinfo.ee .

Viimasel ajal oleme fookuse suunanud suuresti 5G-le. Tegemist on kahtlemata olulise tehnoloogilise uuendusega, kuid sellega kaasnevad ka varjuküljed, millest nii väga ei kiputa rääkima. Seda infosulgu üritamegi Kiirgusinfo tegevusega leevendada.

Ma mõistan, et surve 5G käivitamiseks on mitmest suunast tohutu, aga teisalt ei tohi eirata fakte 5G kohta:

– tegemist on tehnoloogiaga, mida pole reaalajas testitud, seega ei teata, kuidas 5G hakkab reaalajas toimima ja milliseks muutub kogukiirgusfoon.

Kuna 5G tehnoloogiaga pole tehtud bioloogilisi ohutusuuringuid, siis selle paigaldamise näol elukeskkonda on sisuliselt tegemist inimkatsetega.
Euroopa Liidu raportis (https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060, eestikeelne kokkuvõte: https://www.kiirgusinfo.ee/el-itre) nenditakse, et “Üks asi, mida praegu veel hästi ei mõisteta, on 5G etteennustamatud levimise mustrid, mis võivad kaasa tuua kiirgusega kokkupuute vastuvõetamatud tasemed inimeste jaoks.” ja “praegu ei ole võimalik täpselt simuleerida või mõõta 5G emissioone reaalses maailmas”. Lisaks veel ka: “Suur mure on kerkimas seoses võimalike mõjudega tervisele ja ohutusele, mida põhjustab 5G-ga kaasnev võimalik et palju suurem kokkupuude raadiosagedusliku elektromagnetkiirgusega. Suurenev kokkupuude ei pruugi tuleneda ainult palju kõrgemate sageduste kasutamisest 5G puhul, vaid ka erinevate signaalide võimalikust kuhjumisest, nende dünaamilisest loomusest ja kompekssetest häiremõjudest, mis võivad ilmneda eriti tihedalt asustatud linnapiirkondades.”

5G ei hakka toimima isolatsioonis, vaid koos värkvõrguga (asjade internet) ehk kodumasinate või seadmetega, mis suhtlevad saatjaga.

Seda, kui palju ühendusi tarbijate kodumasinate või seadmetega tekib mingi konkreetse saatja juurde, ei oska me reaalses pildis täna ette kujutada, samuti ei ole võimalik hinnata, kui palju nt liikuvaid ühenduvaid ajutisi seadmeid (nt mobiil, isesõitev auto vms) konkreetse(te) saatja(te) juurde tekib. Tuleviku perspektiivis räägitakse miljonitest, isegi miljarditest uutest lisanduvatest kiirgavatest vidinatest (https://www.kiirgusinfo.ee/rahvusvaheline-uleskutse-peatage-5g-maa-peal-ja-kosmoses/).
Äsja avaldatud teaduslikus arvamuses selgub, et ühele ruutkilomeetrile võib mahtuda kuni miljon kiirgavat seadet! (https://www.kiirgusinfo.ee/frank-5g/)

5G ohutuse kohta inimestele ja keskkonnale pole mingit tagatist.

Väited ohutuse kohta põhinevad EELDUSTEL (a´la “kuna 5G puhul jääb kiirgusfoon piirnormide piiresse, siis on see ohutu”), kuid tegelikult näitavad teadusuuringud, et ka kehtivad piirnormid ei ole tervise kaitsmiseks piisavad. Teadusuuringuid 5G kohta on seni tehtud üsna vähe, kuid need, mis on, näitavad 5G kahjulikku mõju (https://www.kiirgusinfo.ee/5g-teadus/ ). Sellest johtuvalt on meil tugev alus eeldada, et 5G tehnoloogia kiirgus reostab meie elukeskkonda ning mõjub negatiivselt meie tervisele.


– 5G kohta ei ole tehtud keskkonnamõju uuringuid, olgugi et 5G on vastuvaidlematult määratu suure keskkonnamõjuga, kuna toob kaasa sellise olulise keskkonnateg
uri nagu kiirgusfooni hüppelise ja enneolematutõusu.

Euroopa Komisjoni tervise-, keskkonna- ja uute riskide teaduskomitee (SCHEER) märkis oma 2018. aasta seisukohas 5G mõju kõige kõrgemasse kategooriasse (https://www.kiirgusinfo.ee/scheer-5g/).

Vt põhjalikumalt: https://www.kiirgusinfo.ee/mida-tahendab-5g-keskkonna-jaoks/

– teadlased, arstid jm spetsialistid üle maailma soovitavad 5G-d mitte paigaldada, kuni saab tõestatud selle ohutus.

Vt täpsemalt: https://www.kiirgusinfo.ee/5g-kirjad-ja-poordumised/

– aina rohkem riike ja piirkondi üle maailma peatavad 5G paigaldamise, viidates ettevaatluspõhimõttele ning sellele, et 5G tehnoloogiat pole piisavalt uuritud, et oleks tagatud selle ohutus inimestele ja keskkonnale.

Praeguseks hetkeks on 5G paigaldamise kas kogu riigis või mõnes piirkonnas peatanud USA, Austraalia, Saksamaa, Itaalia, Suurbritannia, Iirimaa, Šveits, Belgia, Kreeka, Sloveenia, Horvaatia, Nigeeria, Bermuda, Hawaii ja Paapua Uus-Guinea (vt täpsemalt: https://www.kiirgusinfo.ee/5g-asjade-seis/).

Kas tõesti oleks Eestil häbiväärne võtta kuulda teaduspõhiseid seisukohti ja hoiatusi ning ettevaatuspõhimõttele tuginedes, mis antud juhul on absoluutselt põhjendatud, 5G paigaldamine ajutselt peatada?
Euroopa Liidu ettevaatusprintsiibi kohaselt ei tohi põhjendatud kahtluse korral inimese ja keskkonna tervise suhtes kahjulikke tegureid kasutusele võtta. Ning isegi 2020.a Euroopa Parlamendi dokumendis “Effects of 5G wireless communication on human health” soovitatakse võtta 5G-le ettevaatlik lähenemine, kuna 5G on seni testimata tehnoloogia. “ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis, Helsinki lepetes ja muudes rahvusvahelistes lepingutes tunnistatakse, et teadlik nõusolek enne selliseid sekkumisi, mis võivad mõjutada inimese tervist, on oluline, põhiline inimõigus, mis muutub veelgi vastuolulisemaks, kui arvestada laste ja noorte kokkupuudet kiirgusega.” (https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/646172/EPRS_BRI(2020)646172_EN.pdf)

– ka TTÜ emeriitprofessor Hiie Hinrikus (keda Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere nimetab selles valdkonnas Eestis teadaolevalt suurima kogemusega spetsialistiks), kirjutab oma 2019. a ekspertarvamuses, et pole põhjust arvata, et 5G toimiks kuidagi teisiti kui praegused tehnoloogiad. Ja paraku on praeguste tehnoloogiate kahjulik mõju juba tuhandete uuringutega tõestatud (vt lühikokkuvõtet viidatud ekspertarvamusest manuses).

Kõik olulisemad argumendid 5G kohta on kokku võetud Riigikogule saadetud rahvaalgatuses, mille arutelu osas langetatakse otsus järgmisel nädalal: https://rahvaalgatus.ee/initiatives/3b4d1a70-f4c9-42ea-902d-7f8643536030.

Tean, et ka Riigikogu saadikute hulgas on neid, kes on mõistnud teema tõsidust ning on 5G vastu, kuid üldise surve tõttu ei saa seda avalikult tunnistada. Muu maailma näitel näeme, et kaalukausid on tasapisi muutumas, kuid Eestis jookseme ajaga võidu – kas jääb peale kaine mõistus ja objektiivne teadus või tehnoloogia ja kellegi majanduslik kasum, riskides inimeste elu ja tervisega…


Küsimuste korral võtke julgelt ühendust. Meil on toeks ka mitmed tunnustatud välismaa teadlased, keda saame vajadusel kaasata.


Kirjale tänaseni vastust ei ole. Minister väidab seevastu 24. märtsil riigikogule (7:05:52), et tänaseks pole teaduspõhist materjali, mille alusel saaks väita, et 5G kujutab ohtu inimese tervisele.

Märksõnad

Seonduvad postitused