Väljavõte Grenoble’i kohtu otsusest

OTSUSE PÕHJENDUSED

Menetluse käigus esitatud arvukatest meditsiinitõenditest ilmneb, et pr Christine [kustutatud]’il on ülitundlikkus elektromagnetväljade suhtes, mistõttu on ülioluline, et ta oleks kaitstud maksimaalselt ka nõrga intensiivsusega elektromagnetlainete allikate eest, vastasel korral tabab teda tema terviseseisundis raskekujuline ajukahjustus.

Ei ole vaidlustatud asjaolu, et pr Christine [kustutatud]’i korterisse paigaldati nutikas veearvesti, mis edastab veekulu raadiolainete abil reaalajas jaotusvõrguettevõttele, kes tegeleb arvestamisega.

Nimetatud veearvesti kuulub omavalitsuse veevarustusettevõttele ja seda renditakse pr Christine [kustutatud]’ile. Siiski paigaldati see üürileandja Opac 38 nõusolekul ja pr Christine [kustutatud], kes on lihtsalt üürnik, ei saa nõuda veevarustusettevõttelt selle eemaldamist ega asendamist kohtloetava arvestiga, mis ei kujuta tema tervisele ohte.

Paigaldada ei tohi arvesteid Linky [kiirgusinfo: kaugloetav elektriarvesti], Gazpar [kiirgusinfo: kaugloetav gaasiarvesti], mis emiteerivad elektromagnetlaineid, ega arvesteid, milles kasutatakse elektriliinitehnoloogiat (PLC, s.o andmete edastamine elektrijuhtmete kaudu, kuna varjestamata elektrikaablid emiteerivad väga tugevaid elektri- ja elektromagnetvälju).

Opac 38 ei vastanud küsimusele, kas pr Christine [kustutatud]’i korteri kohal asuvasse boileriruumi paigaldati nutikas veearvesti, mis on elektromagnetlainete emiteerimise tõttu tema tervisele kahjulik. Boileriruum asub korterelamu üldkasutatavas osas ja Opac 38-l kui kogu korterelamu omanikul on võimalik lasta arvesti eemaldada.

Seega tuleb pr Christine [kustutatud]’i terviseseisundi halvenemise vältimiseks anda Opac 38-le korraldus võtta ühendust veevarustusettevõttega, et ta eemaldaks pr Christine [kustutatud]’i korterisse ja boileririuumi paigaldatud arvesti (kui viimane on olemas) ning asendaks selle kohtloetava arvestiga.

[…]

Tuleb rõhutada, et elektromagnetlaineid emiteerivate arvestite eemaldamine lahendab vaid osaliselt pr Christine [kustutatud]’i terviseprobleemid, kuna Opac 38 kaasatud asjatundja rõhutas, et osaliselt tekitavad suurema osa kõrgsagedussaastest erinevad Wi-Fi ühendused korterelamu korterites, pr Christine [kustutatud]’i korteri kohal asuv korter ja erinevad Rives’i linna ülekandeantennid (vähemalt 4 antenni asukohaga vähemalt üks kilomeeter pr Christine [kustutatud]’i korterist).