Intervjuu Õhtulehele 5G algatuse teemal

28. okt. 2018

Õhtulehe reporter Kristjan Väli küsitles meid seoses Rahvaalgatusega 5G paigaldamise peatamiseks.

* Rääkige lühidalt, miks te allkirju kogute.

Meie peamine eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu sellele üldiselt teadvustamata riskile. Aina rohkem lisandub uusi tehnoloogiaid ja inimesed võtavad iseenesest mõistetavalt, et need on ohutud. Aga kahjuks see pole nii, sest väited selle tehnoloogia ohutusest põhinevad eeldustel, millel pole mingit kandepinda. Nimelt lähtutakse eeldusest, et mitteioniseeriva kiirguse puhul tekivad kahjustused ainult soojusliku toime korral (ehk kui koed soojenevad), kuid kahjustuste toimemehhanism on hoopis muu ja tõsised kahjustused (sh vähk ja DNA kahjustused) tekivad ka ilma kudede soojenemiseta – see on leidnud tõendamist väga paljudes teadustöödes. Kiirgusnormid ja tehnilised standardid aga seda ei arvesta.

Aga tulles tagasi 5G allkirjade kogumise juurde – tahame tähelepanu juhtida järgmistele faktidele:

1) meil puuduvad igasugused veenvad tõendeid selle kohta, et see tehnoloogia on ohutu. Piirkondades, kus 5G-d testitakse või on juba paigaldatud, on elanikud teada andnud tõsistest terviseprobleemidest;

2) meil puuduvad 5G tehnoloogia ohutusuuringud, eriti pikaajalised uuringud – või õigemini, uuringuid viiakse läbi n-ö otse live’is, elanike peal, mis on otsene põhiõiguste ja Nürnbergi koodeksi rikkumine (http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/);

3) sõltumatud teadlased üle maailma hoiatavad kiirgusfooni jätkuva tõusu ja sellega kaasnevate tõsiste tagajärgede eest (nt http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-nouavad-kaitset-elektromagnetkiirguse-eest/);

4) Eestis sisuliselt puudub mitteioniseeriva kiirguse teemal pädevus nii riiklikul kui ka teadlaste tasandil (v.a üksikud erandid, kelle hinnangud ja teadustööd aga on suuresti varjule jäänud). Eesti ametlik seisukoht tugineb Euroopa Komisjoni 2015. aasta SCENIHR-nimelise erikomisjoni seisukohale, mida on sõltumatud teadlased väga teravalt kritiseerinud – peamiselt seetõttu, et komisjoni liikmed esindavad ilmselgelt telekomitööstuse huve ning oma analüüsis on nad välja jätnud kõik allikad, mis nende seisukohaga ei haaku. Lisaks paljudele varasematele teadlaste avaldatud kriitikale SCENIHRi seisukoha suhtes (nt http://www.iemfa.org/wp-content/pdf/Complaint-to-the-European-Commission-SCENIHR-2015-08-31.pdf; https://betweenrockandhardplace.wordpress.com/2014/05/09/call-for-an-overhaul-of-scenihr-membership/; http://www.bioinitiative.org/potential-health-effects-emf/) pühendab USA biokeemia ja meditsiiniteaduste emeriitprofessor dr Martin Pall SCENIHRi seisukoha põrmustamiseks oma viimases põhjalikus artiklis mitukümmend lehekülge (https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2018/09/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3-1.pdf , lk 28-58);

5) meil puudub pädevus meditsiinilisel tasandil. Kõigepealt avaldas Austria Arstide liit ning seejärel Euroopa Keskkonnameditsiini Akadeemia juhendi arstidele elektromagnetväljadega seotud terviseprobleemide ja haiguste ärahoidmiseks, diagnoosimiseks ja raviks (https://europaem.eu/en/library/blog-en/97-europaem-emf-guideline-2016 ), aga Eestis ei ole sellest arstid midagi kuulnud ning selliste kaebustega patsiendid tahetakse endiselt kõigepealt psühhiaatri juurde saata;

6) Eestis kehtivad piirnormid ei ole adekvaatsed ega kaitse inimeste tervist. Meie piirnormid on maailma kõrgeimate seas ja arvestavad ainult lühiajalist, akuutset ja soojuslikku kokkupuudet (ehk sisuliselt ohtlikuks peetakse seda, kui kiirguse toimel tekib rakkudes kuumakahjustus) – kuigi on teada, et kahjustused tekivad ka mittesoojusliku kiirgustaseme juures, ning enamik meist puutub kiirgusega kokku pea ööpäevaringselt.

* Mis võiks olla see tulem? Riik keelustab 5G ära?

Kui mõistetaks probleemi tõsidust ja tagajärgi (suureks abiks nende mõistmisel on näiteks dr Martin Palli viimane mahukas kokkuvõte (https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2018/09/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3-1.pdf), siis keelataks kõik kiirgav tehnoloogia päevapealt ära. Igal juhul oleks mõistlik kõigepealt tõmmata uute tehnoloogiate lisamisele pidurit ja mõelda sügavalt järele, kuhu me jõuda tahame. Kellelegi ei saa enam jääda märkamata, kuidas digitehnoloogia on meie lapsi juba tänaseks muutnud.

Kõik saab alguse inimeste teadlikkuse tõusust – nii tavaelanike kui otsustajate tasandil. Teadlikud inimesed ei paigalda ega kasuta tehnoloogiat, mis tõestatult on kahjulik, vaid otsivad (ja ka leiavad) ohutumaid alternatiive.
Riik peab lähtuma ettevaatuspõhimõttest  – (vt “Ettevaatusabinõud, http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/ ) ja looma riiklikud meetmed, millega kaitstakse kiirguse suhtes kõige kaitsetumaid ja tundlikumaid – lapsi, rasedaid ja vanureid.

* Kes eestvedajad on? Mitu inimest peale teie?

Kindlasti ei ole see minu kui üksikisiku eraalgatus ja väike võitlus. Algatuse eestvedaja Eestis on MTÜ Kogukonna Hüvanguks (kuhu kuulub paarkümmend liiget), tuginedes Rootsi professorite Rainer Nybergi ja Lennart Hardelli koostatud ning kogu maailmast üle 180 teadlase poolt allkirjastatud pöördumisele 5G paigaldamise peatamiseks, kuna selle ohutus inimestele ja keskkonnale ei ole tõestatud (http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/).

* Kas olete pöördunud ka majandus ja kommunikatsiooniministeeriumi poole? Kelle poole olete pöördunud?

Oleme pöördunud MKMi, Keskkonnaministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Terviseameti poole. Vastuseks oleme saanud korduvalt ja eranditult samasisulise viite Eesti ametlikule seisukohale koondnimetusega “SCENIHR 2015” ehk probleemi pole, kuni kiirgustase jääb normide piiresse. Paraku on see väide läbinisti vale (kirjutasin eelpool, miks).

* Mida halba 5G teeb?

Probleem on eelkõige ekspositsiooni massiivses suurenemises, mida ei saa võrrelda eelmiste G-dega. 5G ju mitte ei asenda olemasolevat tehnoloogiat ja G-sid, vaid lisandub nendele. Dr Olle Johanssoni (Karolinska ülikool) väitel häirib isegi 1/100000 tavapärasest mobiilikiirgusest rakutasandil toimuvaid elektrilisi protsesse ning põhjustab kahjustusi DNAle, valkudele, neuronitele ja oksüdatsiooniprotsessile (http://electromagnetichealth.org/electromagnetic-health-blog/article-by-professor-olle-johansson-health-risk-from-wireless-the-debate-is-over/). Dr Martin Pall (Washington State University) aga võtab oma ülalviidatud artiklis käsitletud teadusuuringute põhjal kokku, et juba praegu on tehnoloogiliselt arenenud riikide meestel spermarakkude hulk kahanenud rohkem kui 50% ja see protsent aina kasvab isegi juhul, kui praegune ekspositsioon ei suurene (kiirguse mõju kumulatiivsuse ja pöördumatuse tõttu), ning tuginedes loomkatsetele hoiatab, et me näeme arenenud riikides iibe langust peaaegu nulli juba umbes 5 aasta jooksul – isegi kui kiirgusekspositsioon ei suurene. Ilmselgelt muudavad 4G ja 5G olukorra palju hullemaks (https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2018/09/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3-1.pdf , lk 2).

* Välismaal on 5G  vastased ka tänaval protesteerimas käinud. Kas olete valmis nii kaugele ka Eestis minema?

Hetkel ei näe me selleks piisavalt toetust, sest info levib ja teadlikkus kasvab visalt. Meie eesmärk on eelkõige teadvustada probleemi, mida keegi teine Eestis ei kajasta.

* Kas tõesti on 4G palju ohutum kui 5G?

Me ei ole teadlased, et kiirgavaid tehnoloogiaid ohtlikkuse järgi ritta seada, ja sellel pole tegelikult ka mingit mõtet. Asi on igas lisanduvas tehnoloogias, mis suurendab ekspositsiooni, ja 5G teeb seda eksponentsiaalselt, kuna tehnoloogia eeldab tohutul hulgal saatjate/antennide lisamist – vähemalt iga paarisaja meetri järele ja ka siseruumidesse (http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/). Olukorras, kus meil on juba piisavalt tõendusmaterjali raadiosagedusliku elektromagnetkiirguse tervist kahjustava mõju kohta, on ekspositsiooni tõstmine täiesti põhjendamatu ja otsesõnu kuritegelik inimeste tervisega riskimine!

Probleem on ju ka selles, et elanikkonnal puudub täielikult teadlikkus kiirgava tehnoloogiaga kaasnevate riskide osas ning inimesed pannakse sunniviisiliselt kordades suurenevasse ja püsivasse kiirgusfooni – see on mõistetamatu, amoraalne ja ebaeetiline. Mitte ükski tehnoloogia pole nii oluline, et peaks kiiritama elanikke lihtsalt sellepärast, et keegi tahab iseliikuva autoga sõita või asjad omavahel suhtlema panna (tehnoloogia pole enam inimeste ühendamiseks (Connecting People), vaid asjade ühendamiseks (The Internet of Things)).

Inimestele peab jääma VALIK ja VÕIMALUS elada ja töötada kiirgusvabas keskkonnas. Paraku seavad mitmetele juba tänased kiirgusfoonid piiranguid ühistranspordi kasutamisel ning elukoha ja töökoha suhtes – aga sellest kõva häälega ei räägita.

Lõpetuseks, Eestis puudub riiklik kiirguskontseptsioon ja see tuleb luua. Kui meil endal selleks teaduspagasit ei ole, siis tuleb see sisse osta, sest inimeste peal – ja ilma nende teadliku nõusolekuta! – eksperimenteerimise aeg võiks juba ammu läbi olla.

Märksõnad

Seonduvad postitused