Teadlased ja arstid hoiatavad 5G võimalike tõsiste tervisemõjude eest (5G Appeal)

20. apr. 2019

13. septembril 2017 esitasid üle 180 teadlase ja arsti 36 riigist Euroopa Liidule alljärgneva üleskutse 5G tehnoloogiale moratooriumi kehtestamiseks.

Teadlased ja arstid hoiatavad 5G võimalike tõsiste tervisemõjude eest

13. september 2017

Meie, allakirjutanud – üle 180 teadlase ja arsti 36 riigist -, soovitame peatada 5. generatsiooni tehnoloogia ehk 5G paigaldamise, kuni selle tehnoloogia võimalikke ohtlikke mõjusid inimtervisele ja keskkonnale on täielikult uuritud tehnoloogiaärist sõltumatute teadlaste poolt. Lisaks juba olemasolevale andmesidetehnoloogiale (2G, 3G, 4G, wifi jne) tõstab 5G olulisel määral kokkupuudet raadiosageduslike elektromagnetväljadega (RS EMVd). RS EMVde kahjulik mõju inimestele ja keskkonnale on tõestatud.

(Märkus: allolevad sinised lingid on viited.)

5G toob kaasa juhtmevaba kiirgusega vältimatu kokkupuute massiivse suurenemise

5G tehnoloogia toimib hästi vaid lühikestel vahemaadel ja see läbib kehvasti tahket materjali. Vaja läheb palju uusi antenne ja 5G täielikuks rakendamiseks tuleb linnaaladel paigaldada antennid igale 10.-12. majale, mis suurendab massiivselt vältimatut kokkupuudet kiirgusega.

Koos “üha intensiivsema juhtmevaba tehnoloogia kasutusega (1) ei saa mitte keegi kiirgust vältida, kuna lisaks suurele hulgale 5G saatjatele (mis hakkavad olema koguni ka majades, poodides ja haiglates sees) lisandub hinnanguliselt “10-20 miljonit ühendust (2) (külmkappide, pesumasinate, turvakaamerate, isesõitvate autode ja bussidega jne), mis saavad osaks asjade internetist. Kõik see kokku võib põhjustada RS EMVdega pikaajalise kokkupuute märkimisväärse suurenemise kõikide ELi kodanike jaoks.

RS EMVde kahjulik mõju on juba tõestatud

Üle 230 teadlase enam kui 40 riigist (3) on väljendanud oma tõsist muret elektriliste ja juhtmevabade seadmete tekitatava kõikjal oleva ja suureneva EMVdega kokkupuute üle juba enne 5G paigaldamist.

Nad viitavad faktile, et “arvukad viimase aja teadusartiklid näitavad, et EMK mõjutab elusorganisme enamikest rahvusvahelistest ja riiklikest kiirgusnormidest oluliselt madalamatel tasemetel“. Nende mõjude hulka kuuluvad suurenenud vähirisk, rakustress, kahjulike vabade radikaalide arvu suurenemine, geneetilised kahjustused, reproduktiivsüsteemi struktuurilised ja funktsionaalsed muutused, õpiraskused ja mäluhäired, neuroloogilised kõrvalekalded ja negatiivne mõju inimeste üldisele heaolule. Negatiivsed mõjud ei puuduta üksnes inimrassi, kasvav hulk tõestusmaterjali näitab kahjulikku mõju (4) ka taimedele (5) ja loomadele (6).

Pärast teadlaste 2015. aasta pöördumise koostamist tehtud lisauuringud kinnitavad selgelt juhtmevaba tehnoloogia EMVdega kaasnevaid tõsiseid terviseriske. National Toxicology Program (NTP) (7), maailma suurim uuring (25 miljonit USA dollarit), näitab statistiliselt olulist aju- ja südamevähi juhtude sagenemist loomade hulgas, kes puutusid kokku EMVdega, mis olid nõrgemad kui ICNIRPi (International Commission on Non-Ionizing Radiaton Protection) kiirgusnormid, mida järgivad enamik riike. Need tulemused toetavad epidemioloogiliste inimuuringute (8) tulemusi RS kiirguse ja ajukasvajariski kohta. Suur hulk eelretsenseeritud teadusartikleid (9) näitab EMVdest tulenevat kahju inimtervisele.

2011. aastal nimetas Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (The International Agency for Research on Cancer, IARC), mis on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) vähiagentuur, EMVd sagedusvahemikus 30 KHz – 300 GHz inimeste jaoks võimalikuks vähitekitajaks (grupp 2B) (10). Kuid uuemad uuringud, nagu ka ülalmainitud NTP uuring ja mitmed epidemioloogilised uuringud, sh viimased uuringud mobiiltelefonide kasutamise ja ajuvähi riskidest, kinnitavad, et RS EMVde kiirgus on inimestele kantserogeenne (11).

Euroopa Keskkonnaakadeemia juhistes EUROPAEM EMF Guideline 2016 (12) märgitakse, et “on olemas tugev tõestusmaterjal selle kohta, et pikaajaline kokkupuude teatud EMVdega on selliste haiguste nagu teatud vähkkasvajad, Alzheimeri tõbi ja meessoo viljatus riskifaktorid… Elektroülitundlikkuse levinud sümptomid on peavalud, keskendumisraskused, unehäired, depression, energiapuudus, väsimus ja gripilaadsed sümptomid”.

Suurenev osa Euroopa elanikkonnast kannatab terviseprobleemide all, mida teaduskirjanduses on juba pikemat aega seostatud EMVde ja juhtmevaba kiirguse ekspositsiooniga. „Scientific Declaration on EHS & multiple chemical sensitivity (MCS)” (13) (teaduslik deklaratsioon elektroülitundlikkuse ja keemilise tundlikkuse (MCS) kohta, Brüssel, 2015) deklareerib: “Tänase teaduslike teadmiste taustal kutsume kõiki riiklikke ja rahvusvahelisi institutsioone tunnustama EÜTd ja MCSi tõeliste meditsiiniliste seisunditena, mis, käitudes kui indikaatorhaigus, võib luua ülisuure avaliku tervise probleemi tulevasteks aastateks üle maailma, st kõikides riikides, kus juurutatakse elektromagnetväljadel põhineva juhtmevaba tehnoloogia ja turustatud keemiliste ainete piiramatut kasutamist… Tegevusetus on kulu ühiskonnale ja seda ei saa enam valida… Me kinnitame üksmeelselt, et tegemist on tõsise ohuga avalikule tervisele…, et tuleb kohaldada ja esmatähtsaks seada olulised ennetusmeetmed, et olla tulevikus valmis seisma silmitsi ülemaailmse pandeemiaga.“

Ettevaatusabinõud

2005. aastal võttis EL vastu (14) UNESCO ettevaatuspõhimõtte (The Precautionary Principle) (15): ”Juhul, kui inimtegevused võivad kaasa tuua moraalselt vastuvõetamatut kahju, mis on teaduslikult võimalik, kuid pole kindel, tuleb astuda samme selle kahju vältimiseks või vähendamiseks.

Resolutsioon 1815 (16) (Euroopa Nõukogu, 2011): ”Võtta kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et vähendada kokkupuudet elektromagnetväljadega, eriti sellistega, mida tekitavad mobiiltelefonide raadiosagedused, ja eriti laste ja noorte kokkupuudet, kelle risk haigestuda ajukasvajasse näib olevat suurim…” Assamblee soovitab tõsiselt, et kohaldataks ALARA (as low as reasonably achievable ehk nii madal kui mõistlikult saavutatav) põhimõtet, mis puudutab elektromagnetväljade või kiirguse nii termilist (soojuslikku) kui ka mittetermilist (mittesoojuslikku) või bioloogilist mõju ning parandataks riskihindamise standardeid ja kvaliteeti.

Nürnbergi koodeks (17) (1949) kehtib kõikidele inimkatsetele, mis seetõttu hõlmab ka 5G paigaldamisega kaasnevat uut ja suuremat kokkupuudet RS EMVdega. Kõik seesugused katsed ”peaksid põhinema juba olemasoleval teabel (näiteks eeldused loomade peal läbiviidud katsete põhjal), mis katset õigustavad. Mitte ühtegi katset, kus aprioorselt on alust uskuda, et sellega võib kaasneda surm või kahjustav vigastus, ei tohi läbi viia; väljaarvatud ehk need katsed, kus eksperimenteerivad arstid on ise samuti katsealusteks.” (Nürnbergi koodeks p. 3-5). Juba avaldatud teaduslikud uuringud näitavad, et “aprioorne põhjus uskumaks” reaalsetesse ohtudesse tervisele on olemas.

Euroopa Keskkonnaagentuur (EKA) (The European Environment Agency) (18) hoiatab “igapäevaseadmetest tuleneva kiiritusriski eest”, hoolimata sellest, et kiirgus on WHO ja ICNIRPi standarditest (19) väiksem. EKA lisab: “On palju näiteid, kus minevikus on eksitud ettevaatusprintsiibi vastu, mis on kaasa toonud tõsise ja sageli pöördumatu kahju tervisele ja keskkonnale… Kahjulik kokkupuude võib olla laialdaselt levinud enne, kui on olemas „veenvad“ tõendid pikaajalise kokkupuute kahjulikkuse kohta ja bioloogiline arusaam [mehhanism] (20) sellest, kuidas see kahju tekib.”

Ohutusjuhendid” kaitsevad tööstust, mitte tervist

Praegused ICNIRPi “ohutusjuhendid” on iganenud. Kõik ülalmainitud kahjulikud mõjud ilmnevad ka siis, kui kiirgus on väiksem ICNIRPi “ohutusjuhendite” (21) piirmääradest, mistõttu on vaja uusi ohutusstandardeid. Eksitavate juhendite põhjuseks on ICNIRPi liikmete huvide konflikt (22) nende suhete tõttu telekomi- või elektrifirmadega, mis õõnestab erapooletust, mis peaks valitsema mitteioniseeriva kiirguse avalikkuse ekspositsiooninormide regulatsiooni puhul… Vähiriskide hindamiseks on vajalik kaasata meditsiini- ja eriti onkoloogiaalase kompetentsiga teadlasi.”

Praegused ICNIRPi/WHO EMVde juhised toetuvad iganenud hüpoteesidele, et “RS EMVde kriitiline mõju inimtervisele ja ohutusele seisneb kiirgusega kokkupuutes oleva koe kuumenemises” (23). Teadlased on aga tõestanud, et paljud eri tüüpi haigused ja kahjustused tekivad ilma kuumenemiseta (24) (“mitte-termiline mõju“) kiirgustasemetel, mis jäävad tublisti alla ICNIRPi juhistes määratud tasemetest.

Me kutsume tungivalt ELi üles

1) võtma kasutusele kõik mõistlikud meetmed, et peatada 5G RS EMVde edasiarendus, kuni sõltumatud teadlased saavad kinnitada, et 5G ja RS EMVde (5G koos 2G, 3G, 4G ja wifiga) tekitatava kiirguse kogutase ei ole ELi kodanikele, eriti imikutele, lastele ja rasedatele, ega ka keskkonnale kahjulik;

2) soovitama kõikidel ELi liikmesriikidel, eriti nende kiirgusohutusametitel, järgida Resolutsiooni nr 1815 ja teavitada oma kodanikke, sh õpetajaid ja arste, RS EMVde kiirguse põhjustatavatest terviseriskidest ning sellest, kuidas ja miks vältida juhtmevaba tehnoloogiat, eriti lasteaedades, koolides, kodudes, töökohtadel, haiglates ja vanadekodudes ja nende läheduses;

3) kutsuma koheselt kokku ELi töörühma, kus puuduks telekomitööstuse mõju ja mis koosneks sõltumatutest ja tõesti erapooletutest EMVde ja terviseteadlastest, kellel ei ole huvide konflikte (i), taashindama terviseriske ja

(i) Tuleb vältida sarnaseid vigu, kui Komisjon (2008/721/EC) (25) nimetas SCENIHRi tööstust toetavad liikmed (26), kes esitasid ELile terviseriskide kohta eksitava SCENIHRi raporti (27), andes sellega telekomifirmadele rohelise tule (28) ELi kodanike kiiritamiseks. Seda raportit tsiteeritavad ELi riikide kiirgusametid.

a) määrama uued ja ohutud “maksimaalse koguekspositsiooni standardid” kogu juhtmevabale sidele ELis;

b) uurima kogu- ja kumulatiivset ekspositsiooni, mis mõjutab ELi kodanikke;

c) looma oma kodanike, eriti imikute, laste ja rasedate naiste kaitseks uued Euroopa Liidu ülesed reeglid selle kohta, kuidas vältida kiirgusvälja, mis ületab ELi uutes “maksimaalse koguekspositsiooni standardites” kehtestatud ekspositsiooni, hõlmates seejuures kõiki tüüpe EMVsid;

4) vältima seda, et juhtmevaba tehnoloogia / telekomitööstusel oleks läbi oma lobistide võimalik veenda ELi ametnikke tegema otsuseid edasise RS kiirguse, sealhulgas 5G levitamise kohta Euroopas;

5) eelistama ja kasutama juhtmevaba tehnoloogia asemel juhtmega digitaalset sidetehnoloogiat.

Ootame teie vastust hiljemalt 31.10.2017 kahele esimesena mainitud allkirjastajale, küsimusele, et milliseid meetmeid te kavatsete võtta selleks, et kaitsta ELi elanikke RS EMVde ja eriti 5G kiirguse eest. Käesolev pöördumine ja teie vastus saavad olema avalikkusele kättesaadavad.

Austusega

Rainer Nyberg, EdD, emeriitprofessor (Åbo Akademi), Vasa, Soome (NRNyberg@abo.fi)

Lennart Hardell, MD, PhD, professor (assoc), onkoloogia osakond, meditsiini ja tervise teaduskond, ülikoolihaigla, Örebro, Rootsi (lennart.hardell@regionorebrolan.se)

*

Viited

(1) Hedendahl L, Carlberg M, Hardell L. Electromagnetic hypersensitivity–an increasing challenge to the medical profession. Rev Environ Health. 2015;30(4):209-15. doi: 10.1515/reveh-2015-0012.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26372109

(2) Mark P. Mills “The Internet Of Things Won’t Be Big It’ll Be Huge”. Forbes, Sep 28, 2016.
https://www.forbes.com/sites/markpmills/2016/09/28/the-internet-of-things-wont-be-big-itll-be-huge/#3d685839915f

(3) International Appeal: Scientists call for Protection from Non-ionizing Electromagnetic Field Exposure. Initial release date: May 11, 2015.
https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

Eestikeelne kokkuvõte: http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-nouavad-kaitset-elektromagnetkiirguse-eest/

(4)  Henrietta Nittby, Arne Brun, Susanne Strömblad, Mehri Kaviani Moghadam, Wenjun Sun, Lars Malmgren, Jacob Eberhardt, Bertil R. Persson, Leif G. Salford. Nonthermal GSM RF and ELF EMF effects upon rat BBB permeability. The Environmentalist, June 2011, Volume 31, Issue 2, pp 140–148.
https://link.springer.com/article/10.1007/s10669-011-9307-z

(5) Waldmann-Selsam C., Balmori-de la Puente A., Breunig H., Balmori A. Radiofrequency radiation injures trees around mobile phone base stations. Sci Total Environ. 2016 Dec 1;572:554-569. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.08.045. Epub 2016 Aug 24.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27552133

(6) Alfonso Balmori. Electromagnetic pollution from phone masts. Effects on wildlife. Pathophysiology, Volume 16, Issues 2–3, August 2009, Pages 191-199.
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0928468009000030

(7) Report of Partial Findings from the National Toxicology Program Carcinogenesis Studies of Cell Phone Radiofrequency Radiation in Hsd: Sprague Dawley® SD rats (Whole Body Exposures). Draft 5-19-2016. National Toxicology Program.
http://biorxiv.org/content/biorxiv/early/2016/05/26/055699.full.pdf

(8) Michael Carlberg, Lennart Hardell. Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. BioMed Research International Volume 2017 (2017), Article ID 9218486, 17 pages.
https://www.hindawi.com/journals/bmri/2017/9218486/abs/

(9) THE BIOINITIATIVE REPORT 2012. A Rationale for Biologically-based Public Exposure Standards for Electromagnetic Fields (ELF and RF).
http://bioinitiative.org/

(10) Non-Ionizing Radiation, Part 2: Radiofrequency Electromagnetic Fields, Volume 102. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Lyon, France – 2013.
http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/vol102/mono102.pdf

(11) Michael Carlberg, Lennart Hardell. Evaluation of Mobile Phone and Cordless Phone Use and Glioma Risk Using the Bradford Hill Viewpoints from 1965 on Association or Causation. Biomed Res Int. 2017; 2017: 9218486.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5376454/

(12) Belyaev I, Dean A, Eger H, Hubmann G, Jandrisovits R, Kern M, Kundi M, Moshammer H, Lercher P, Müller K, Oberfeld G, Ohnsorge P, Pelzmann P, Scheingraber C, Thill R. EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses. Rev Environ Health. 2016 Sep 1;31(3):363-97. doi: 10.1515/reveh-2016-0011.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27454111

(13) 2015, Brussels International Scientific Declaration on Electromagnetic Hypersensitivity and Multiple Chemical Sensitivity Following the 5th Paris Appeal Congress that took place on the 18th of May, 2015 at the Royal Academy of Medicine, Brussels, Belgium.
http://www.ehs-mcs.org/fichiers/1441982143_Statement_EN_DEFINITIF.pdf

(14) Precautionary Principle website
http://www.precautionaryprinciple.eu/

(15) Precautionary Principle
http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/precautionary_principle.html

(16) Resolution 1815 (2011) Final version. The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment.
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

(17) THE NUREMBERG CODE
https://history.nih.gov/research/downloads/nuremberg.pdf

(18) Radiation risk from everyday devices assessed. EEA. Published 17 Sep 2007 Last modified 21 Jun 2016.
https://www.eea.europa.eu/highlights/radiation-risk-from-everyday-devices-assessed

(19) Sheean, O. WORLD HEALTH ORGANIZATION – Setting the standard for a wireless world of harm. A CALL FOR ACTION AND ACCOUNTABILITY by Olga Sheean. 30 January 2017.
https://olgasheean.com/wp-content/uploads/2017/02/WHO-setting-the-standard-for-a-wireless-world-of-harm.pdf

(20) Martin L. Pall. Microwave frequency electromagnetic fields (EMFs) produce widespread neuropsychiatric effects including depression. Journal of Chemical Neuroanatomy
Volume 75, Part B, September 2016, Pages 43-51.
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891061815000599

(21) Sheean, O. WORLD HEALTH ORGANIZATION – Setting the standard for a wireless world of harm. A CALL FOR ACTION AND ACCOUNTABILITY by Olga Sheean. 30 January 2017.
https://olgasheean.com/wp-content/uploads/2017/02/WHO-setting-the-standard-for-a-wireless-world-of-harm.pdf

(22) Lennart Hardell. World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review). International Journal of Oncology June 21, 2017.
https://www.spandidos-publications.com/ijo/51/2/405

(23) ICNIRP. High Frequency 100 kHz – 300 GHz
http://www.icnirp.org/en/frequencies/high-frequency/index.html

(24) THE BIOINITIATIVE REPORT 2012. RF Color Charts.
http://www.bioinitiative.org/rf-color-charts/

(25) COMMISSION DECISION of 5 August 2008 setting up an advisory structure of Scientific Committees and experts in the field of consumer safety, public health and the environment and repealing Decision 2004/210/EC.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:241:0021:0030:EN:PDF

(26) Complaint SCENIHR opinion on health effects from electromagnetic fields
2015. Swedish Radiation Protection Foundation, Sweden, Priartem, France.
http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/09/Annex_1_SCENIHR_Experts_2015.pdf

(27) Resubmittal to the European Commission of the SCENIHR 2015 Report on Potential Health Effects of Exposure to Electromagnetic Fields (EMF) Based on Reasonable Interpretation of the Phrase POTENTIAL EFFECTS. BioInitiative Working Group May 2015.
http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/BIWG-SCENIHRrebuttalToOpinion2015.pdf

(28) Potential health effects of exposure to electromagnetic fields (EMF). Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks (SCENIHR).
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf

*

Teadlaste allkirjad 5G apellatsioonile

Märkus: toetusavaldused on isiklikud ja ei pruugi olla isikutega seotud ülikoolide või ühingute poolt toetatud.

Uute allkirjastajate nimedega täiendatud 15. septembril 2017.

EL ja Euroopa riigid

AUSTRIA
Gerd Oberfeld, MD, Public Health Officer, Salzburg

BELGIA
Marie-Claire Cammaerts, Dr, retired, Free University of Brussels, Bruxelles
André Vander Vorst, Prof. em. Belgium

BULGAARIA
Marko Markov, Professor Emeritus, Ph.D. in biophysics, Sofia University, Research international

KÜPROS
Stella Canna Michaelidou, Dr, Chemist Expert on Environment, Health and Food Safety, President of the Cyprus National Committee on Environment and Children’s Health

SOOME
Marjukka Hagström, LL.M, M.Soc.Sc., Senior researcher, The Finnish Electrosensitivity Foundation, Turku
Osmo Hänninen, PhD, Professor Emeritus, Dept. of Physiology, Faculty of Medicine, University of Eastern Finland; Editor-In-Chief, Pathophysiology, Kuopio
Georgiy Ostroumov, PhD (in the field of RF EMF), independent researcher

PRANTSUSMAA
Marc Arazi, MD, Physician (Whistleblower on Phonegate international scandal), Nogent-sur-Marne
Dominique Belpomme, MD, MSc, Full Professor in Medical Oncology; Director of ECERI, Paris University, Paris & European Cancer and Environment Research Institute, Brussels
Philippe Irigaray, PhD, Scientific Director, Association for Research on Treatment against Cancer (ARTAC), Paris; European Cancer and Environment Research Institute (ECERI), Brussels
Vincent Lauer, Ing. ECP, Independent Researcher, La Chapelle sur Erdre
Annie J Sasco, MD, DrPH, Former Director of Research, French National Institute of Health and Medical Research, Former Chief of Epidemiology for Cancer Prevention at the International Agency for Research on Cancer and Former Acting Chief of Program for Cancer Control, World Health Organization, Bordeaux

SAKSAMAA
Franz Adlkofer, MD, Professor, Pandora-Foundation for Independent Research
Christine Aschermann, MD (retired) member of the Kompetenzinitiative e.V., Leutkirch
Mario Babilon, Dr. rer. nat., Professor, Baden-Wuerttemberg Cooperative State University Stuttgart
Wolf Bergmann, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Freiburg
Rainer Frentzel-Beyme, MD, Professor emeritus, University of Bremen
Helmut Breunig, Diploma degree in forestry, Specialty: Radio frequency injuries on trees around phone masts, Osterode am Harz
Klaus Buchner, Dr. rer. nat., Professor, MEP – Member of the European Parliament, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., München
Horst Eger, Dr. med., Ärztlicher Qualitätszirkel ”Elektromagnetische Felder in der Medizin – Diagnostik, Therapie, Umwelt”, Naila
Karl Hecht, Dr., Professor of pathophysiology and neurophysiology (Emeritus of the Medical center Charite), Berlin
Peter Hensinger, MA, diagnose:funk, consumer protection organisation, Stuttgart
Markus Kern, Dr. med., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Kempten
Florian M. König, Dr.Sc. Man. Dir. & Science Header of the Company/Institute “Florian König Enterprises GmbH”
Andrea Leute, Dr. med., Ärzteinitiative Mobilfunk Allgäu-Bodensee-Oberschwaben, Überlingen
Martin Lion, Dr. med., Allgemeinmedizin – Homöopathie, Ulm
Peter Ludwig, Dr. phil., Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Saarbrücken
Willi Mast, Dr., Arzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin, Gelsenkirchen
Joachim Mutter, Dr. med., Paracelsus Clinic / Switzerland, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., Murg
Gertraud Teuchert-Noodt, Dr., Professorin der Neurobiologie i.R., Universität Bielefeld
Peter Ohnsorge, Dr. med., European Academy for Environmental Medicine
Karl Richter, Dr. phil., Professor, Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V., St. Ingbert
Claus Scheingraber, Dr. med. dent., German Working Group Electro-Biology, Brunnthal
Cornelia Waldmann-Selsam, Dr.med., Competence Initiative for the Protection of Humanity, Environment and Democracy e.V., Bamberg
Werner Thiede, Dr. theol., Professor, Pfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche in Bayern und Publizist, Neuhausen
Helmut Wagner, Dr. med., Ophthalmologist, Stuttgart
Harald Walach, Professor, PhD in psychology, PhD in theory and history of science, Change Health Science Institute, Berlin; affiliation: Witten-Herdecke University, Poznan Medical University, Poland
Ulrich Warnke, Dr.rer.nat., Academic Superior Council (retired) University of Saarland
Isabel Wilke, Diplom-Biologin, Editor ElektrosmogReport, Kassel/Berlin
Roland Wolff, Dipl.-Phys., Medical Physicist, Bremen
Ortwin Zais, PhD (Dr. med.), European Academy for Environmental Medicine

KREEKA
Christos Georgiou, PhD, Member, Scientific Secretariat of ICEMS; Professor of Biochemistry, Biology De-partment, University of Patras, Patras
Theodore P. Metsis, PhD, Electrical, Mechanical, Environmental Engineer, Consultant, Athens

ITAALIA
Domenico Agrusta, Medicine and surgery, specialist in dentistry (Odontostomatologia) self-employed, Member of ISDE, Taranto
Fernanda Amicarelli, Full Professor in Applied Biology, Department of Life, Health and Environmental Sciences, University of L’Aquila, L’Aquila
Fiorella Belpoggi, Dr., Director, Research Department, Ramazzini Institute, Bologna
Sergio Bernasconi, Full Professor of Pediatrics, former Director, Pediatric Department, Editor emeritus: Italian Journal of Pediatrics, University of Parma
Dr Franco Berrino, MD, PhD, former Director, Department of Preventive and Predictive Medicine, Istitutonazionale dei Tumori, Milan
Ernesto Burgio, MD, Pediatrician, ECERI – European Cancer and Environment Research Institute (Bruxelles)
Dr Franco Cherubini, Degree in medicine and surgery, Self-employed, Vetralla
Dott. Agostino Di Ciaula, President of Scientific Committee, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE Italy, Arezzo
Dott. Andrea Cormano, MD, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Benevento
Ugo Corrieri, Degree in medicine and surgery at Università Cattolica del S. Cuore, Teacher at Scuola Romana di Psicoterapia Familiare, President of ISDE-Doctors for the Environment in Grosse-to, Coordinator of ISDE-Doctors for the Environment for Central Italy, Grosseto- Rome
Dr Patrizia Difonte, Physician, Surgeon, General practitioner and occupational medicine, Associazione Italiana Elettrosensibili, Lonate Pozzolo (Varese)
Anna Maria Falasconi, Medical Doctor, Primary Care Pediatrician, National Health System, Rome
Dott. Filippo Maria di Fava, Laurea in Medicina e Chirurgia, Libero professionista, Roma
Dr. Mario Frusi, MD, medico, Cuneo
Dr. Stefano Gallozzi, Astrophysician and technologist at the INAF Italian National Astrophysical Institute in the Observatory, President of the Comitato di Tutela e Salvaguardia dell’Ambiente in Monte Porzio Catone (ONLUS association), Rome
Dott. Roberto Gava, Pharmacologist and Toxicologist, ISDE, Padua
Teresa Pia Anna Maria Del Gaudio, Degree in Medicine and Surgery, specialist in pediatrics, Medical Manager, ASL Salerno, Roccagloriosa (SA), Italy
Valerio Gennaro, MD, PhD, Head, Liguria Mesothelioma Registry (COR Liguria), UO Clinical Epidemiology (IST Nord – CBA); IRCCS Policlinico Ospedale San Martino National Cancer Research Institute (IST), Genoa
Patrizia Gentilini, Degree in Medicine (specialization in Oncology and Hematology). ISDE (International Society Doctor’s for Environment), FORLI’
Livio Giuliani, PhD, Professor, Università dell’Abruzzo – Corso di Laurea in Fisiatria, Chieti
Angelo Levis, PhD. Professor, Biologist, University of Padua
Roberto Lucchini, MD, Professor of Occupational Medicine, University of Brescia
Salvatore Magazù,PhD, Full Professor of Experimental Physics, Dipartimento di Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra, Università di Messina
Fiorenzo Marinelli, PhD, Institute of Molecular Genetics (IGM), National Research Council (CNR), Member of the International Commission for Electromagnetic Safety (ICEMS), Bologna
Antonio Maria Pasciuto, Degree in Medicine and Surgery, Specialist in Internal Medicine, President of ASSIMAS (Associazione Italiana Medicina Ambiente e Salute), Rome
Dott. Carlo Ratti, MD, Ordine dei Medici della SPEZIA, Genova
Ruggero Ridolfi, MD, Oncologist Endocrinologist, ISDE, Forlì-Cesena
Dr. Med. Sandro Rinaldi, Laurea in medicina e chirurgia; specializzazione in Allergologia; specializzazione in Ematologia. Medico di medicina generale convenzionato con l’Azienda Sanitaria di Bolzano, Terlano (BZ)
Massimo Melelli Roia, MD, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Perugia
Dott. Roberto Romizi, President, Italian Society of Doctors for the Environment – ISDE, Arezzo
Dott.ssa Ida Santellocco, MD, Medico chirurgo, Pediatria, medico chirurgo – pediatra, Roma
Massimo Scalia, Coordinator of the Bioelectromagnetism Section of CIRPS (Interuniversity Research Center for Sustainable Development)
Alessandro Solerio, Degree in Medicine and Surgery, Self-employed, homeopath, Sanremo
Franco Verzella, MD, physician, practice dedicated to autistic children, Bologna
Myriam Zucca, Dr. ssa, Medical Director, Dermatology, Cagliari University Hospital, Sardinia

MALTA
Pierre Mallia, MD PhD CBiol MPhil MA(Law) DipICGP MMCFD MRCP FRCGP, Professor of Family Medicine, Bioethics & Patients’ Rights; Chairperson National Health Ethics Committee, Dept. of Health Coordinator Bioethics Research Programme, Univ. of Malta; President, Malta College of Family Doctors

HOLLAND
Hugo Schooneveld, PhD, Retired Associate professor (Wageningen Agricultural University)
Advisor to the Dutch EHS Foundation, former president of ‘Stichting elektro- hypersensitivity’, Wageningen

PORTUGAL
Paulo Vale, PhD, Auxiliary Researcher, Sea and Marine Resources Department, The Portuguese Sea and Atmosphere Institute, Lisbon

SLOVAKKIA
Igor Belyaev, PhD, Dr.Sc, Associate Professor, Cancer Research Institute, BMC SAS, Bratislava
Jan Jakus, MD, PhD, DSc., Professor, Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin
Ladislav Janousek, PhD, Professor, Department of Electromagnetic and Biomedical Engineering, Faculty of Electrical Engineering, University of Zilina, Žilina
Michal Teplan, PhD, Institute of Measurement Science, Slovak academy of sciences, Bratislava

HISPAANIA
Alfonso Balmori, BSc, Master in Environmental Education, Biologist. Junta de Castilla y León, Valladolid
José Luis Bardasano, PhD, Biologist and Physician, Prof. of Medical Bioelectomagnetism, Department of Medicine and Medical Specialties, School of Medicine, University of Alcalá. Alcalá de Henares, Madrid
Pilar Muñoz-Calero, MD, President of the Fundación Alborada, Co-director of the Chair of Pathology and Environment, Faculty of Medicine, Universidad Complutense de Madrid (UCM), Madrid
Miguel Lopez-Lazaro, PhD, Associate Professor, Department of Pharmacology, Faculty of Pharmacy, University of Seville
María Elena López Martín, MD, PhD, Associate Professor of Human Anatomy, School of Medicine, University of Santiago de Compostela (USC)
Enrique A. Navarro, PhD, Professor, University of Valencia, Valencia
Claudio Gómez-Perretta, MD, PhD, Chief of Section, Hospital Universitario La Fe, Valencia
Ceferino Maestu Unturbe, Ph.D, Prof., Director of the Bioelectromagnetism Laboratory of the Centre for Biomedical Technology (CTB), Polytechnic University of Madrid (UPM)

ROOTSI
Mikko Ahonen, PhD, researcher, Sundsvall
Michael Carlberg, MSc, Department of Oncology, Faculty of Medicine and Health, University Hospital, Örebro
Mikael Eriksson, MD, PhD, Associate Professor, Department of Oncology, Skane University, Hospital, Lund
Lena Hedendahl, MD, Independent Environment and Health Research, Luleå
Olle Johansson, Associate Professor, Experimental Dermatology Unit, Department of Neuroscience, Karolinska Institute, Stockholm
Gunilla Ladberg, PhD, Member of the Board of the Swedish association Vågbrytaren, Lidingö
Leif G. Salford, MD, PhD, Senior Professor of Neurosurgery, Director of the Rausing Laboratory for Translational NeuroOncology, Lund University, Lund
Elsy-Britt Schildt, MD, PhD, Senior Consultant, Department of Oncology and Radiation, County Hospital, Kalmar
Fredrik Söderqvist, PhD, Epidemiologist, Centre for Clinical Research, Uppsala University, Västerås

ŠVEITS
Daniel Favre, Dr. phil., Biologist, Independent Researcher, Brent
Peter Meier, Dr.Med., Facharzt für Innere Medizin FMH, M.Sc. Präventivmedizin, Mitglied der European Academy for Environmental Medicine, Sissach
Michaela Glöckler, MD., Dr.h.c., Pediatrician, Head of the Medical Section of the Goetheanum/Dornach

INGLISMAA
Erica Mallery-Blythe, MD, BMBS, Founder of PHIRE (Physicians’ Health Initiative for Radiation and Environment) Trustee Radiation Research Trust, Medical Advisor ORSAA (Oceana Radiofrequency Advisory Association), Medical Advisor ES-UK, Soton
David Gee, Visiting Fellow, Institute of Environment, Health and Societies, Brunel University, London
Andrew Goldsworthy, BSc, PhD, Lecturer in Biology (retired), Imperial College London, Monmouth
Isaac Jamieson, PhD, DIC, RIBA, Dip AAS, BSc(Hons) Arch., Biosustainable Design, Aberdeen, UK. International Expert, Thammasat University, Pathumthani, Thailand
Alasdair Philips, BSc, DAgE, Professional engineer, Powerwatch
Syed Ghulam Sarwar Shah, MBBS, MA, MSc, PhD , Post-Doctoral Research Fellow, Department of Occupa-tional Health, Guy’s and St. Thomas’ NHS Trust; Honorary Research Fellow, Department of Clinical Sciences, Brunel University, London
Sarah Starkey, PhD, Independent Neuroscience and Environmental Health Research
Andrew Tresidder, MD, MBBS, MRCGP, Somerset GP

Teised riigid

ARMEENIA
Sinerik Ayrapetyan, PhD, Professor, Life Sciences International Postgraduate Educational Center, UNESCO Chair in Life Sciences, Yerevan, Head of Research Council and Chairholder of UNESCO Chair

AUSTRAALIA
Priyanka Bandara, PhD, Environmental Health Consultant, Castle Hill/Sydney, NSW
Katherine Georgouras, OAM, DDM, FACD, Professor of Dermatology, (semiretired), Kenthurst NSW
Ray Kearney OAM, PhD, Honorary Assoc. Professor (retired), Department of Medicine, University of Sydney
Don Maisch, PhD, Independent researcher, author of ”The Procrustean Approach”, Lindisfarne, Tasmania
May Murray, PhD, Independent Environmental Health researcher, Canberra
Elena Pirogova, PhD, Associate Professor, Biomed Eng, BEng (Hons) Chem En, Discipline of Electrical and Biomedical Engineering, School of Engineering, RMIT University
Charles Teo, AM, MBBS, Professor, Neurosurgeon, Prince of Wales Private Hospital, Randwick, NSW, Syd-ney
Steve Weller, BSc, Founding member of ORSSA, Brisbane

BRASIILIA
Orlando Furtado Vieira Filho, PhD, Professor, Cellular & Molecular Biology, Federal University of Rio Grande do Sul
Claudio Enrique Fernández-Rodríguez, PhD, MSEE, Professor, Federal Institute of Rio Grande do Sul, IFRS, Canoas
Alvaro Augusto A. de Salles, PhD, Full Professor, Federal University of Rio Grande do Sul, UFRGS, Porto Alegre
Francisco de Assis Ferreira Tejo (retired) D.Sc., Professor, Grupo de Eletromagnetismo Computacional e Bioeletromagnetismo, Electrical Engineering Dept, Universidade Federal de Campina Grande

KANADA
Frank Clegg, CEO, Canadians for Safe Technology (C4ST); Former President of Microsoft Canada
Paul Héroux, PhD, Occupational Health Program Director, Department of Epidemiology, Biostatis-tics and Occupational Health, McGill University Medicine, Montreal, PQ
Anthony B. Miller, MD, FRCP, Professor Emeritus, Dalla Lana School of Public Health, University of Toronto
Malcolm Paterson, PhD, Director, Research Initiatives, BC Cancer Agency Sindi Ahluwalia Hawkins Centre for the Southern Interior, Kelowna, BC
Michael A. Persinger, PhD, Professor, Biomolecular Sciences, Behavioural Neuroscience and Human Studies, Laurentian University, Sudbury, Ontario
Magda Havas, Associate Professor, Trent University, Canada

HIINA
Wenjun Sun, PhD, Professor, Bioelectromagnetics Key Laboratory, Zhejiang University, School of Medicine, Hangzhou
Minglian Wang, M.M. , PhD, Associate Professor, College of Life Science & Bioengineering, Beijing Universi-ty of Technology (BJUT), Beijing

KOLUMBIA
Carlos Sosa, MD, University of Antioquia, Medellín

EGIPTUS
Nasr Radwan, Prof. Dr., Cairo University, Faculty of Science, Cairo

INDIA
Ganesh Chandra Jagetia, Professor, Just retired from Department of Zoology, Mizoram University, Aizawl, Udaipur
Sareesh Naduvil Narayanan,
PhD, Assistant Professor, Department of Physiology, RAK College of Medical Sciences, RAK Medical & Health Sciences University, Ras Al Khaimah, UAE
R. S. Sharma, PhD, Head, Scientist – G & Sr. DDG, Div. of Reproductive Biology, Maternal & Child Health and Chief Project Coordinator – EMF Health Project India, Indian Council of Medical Research, Ansa-ri Nagar, New Delhi

IRAAN
Amirnader Emami Razavi, PhD, Executive Manager and Principal Investigator of Iran, National Tumor Bank, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences
Dr. Masood Sepehrimanesh, PhD, Assistant Professor, Gastrointestinal and Liver Disease Research Center, Guilan Universtiy of Medical Sciences, Rasht

IISRAEL
Iris Atzmon, MPH, Epidemiology, University of Haifa, Author of ”The Cellular, not what you thought!”, Haifa
Michael Peleg, M.Sc., Radio Communications Engineer and Researcher, Technion, Israel Institute of Tech-nology, Haifa
Elihu D Richter, MD MPH, Professor, Occupational and Environmental Medicine, Hebrew University-Hadassah School of Public Health and Community Medicine, Jerusalem
Yael Stein, MD, Hebrew University – Hadassah Medical Center, Jerusalem
Danny Wolf, MD, Pediatrician, Clialit Health Services Raziel, Netanya Herzelia

JAAPAN
Hidetake Miyata, PhD, Associate professor, Department of Physics, Tohoku University

JORDAANIA
Mohammed Saleh Al Salameh, PhD, Professor, Department of Electrical Engineering, University of Science & Technology, Irbid

LÕUNA-KOREA
Kiwon Song, PhD, Professor, Department of Biochemistry, Yonsei University, Seoul
Young Hwan Ahn, MD PhD, Professor, Department of Neurosurgery, Ajou Univeristy School of Medicine, Suwon

UUS-MEREMAA
Damian Wojcik, MD, MBChB, Medical director/ Northland Environmental health Clinic, Whangare, Northland

NIGEERIA
Aneyo Idowu Ayisat, M.Sc., Lecturer, Environmental Biology Unit, Biological Science Department, Yaba College of Technology, Yaba, Lagos

OMAAN
Dr Najam Siddiqi, MBBS, PhD, Associate Professor of Anatomy, Oman Medical College, Sohar

VENE FÖDERATSIOON
Yury Grigoriev, Professor, M. Dr Sci., Federal. Medical Biophysical Center, Moscow
Maxim V. Trushin, PhD, Associate Professor, Kazan Federal University, Kazan

TÜRGI
Osman Cerezci, Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Sakarya University, Adapazarı
Suleyman Dasdag, PhD, Prof. Dr., Biophysics Department, Medical School, Istanbul Medeniyet University, Uskudar, Istanbul
Onur Elmas, MD, PhD, Faculty of Medicine, Dept. Of Physiology, Mugla Sitki Kocman University, Mugla
Ayse Inhan Garip, Assoc. Prof., School of Medicine, Biophysics Dept., Marmara Univ., Istanbul
Suleyman Kaplan, PhD, Professor, President of Turkish Society for Stereology, Board member of Journal Chemical Neuroanatomy (Elsevier), Board member of Journal of Microscopy and Ultrastructure (Elsevier), Department of Histology and Embryology, Ondokuz Mayıs University, Samsun
Fulya Kunter, Assistant Professor Dr., Dept. Electrical-Electronics Engineering, Marmara University, Istanbul
Selim Şeker, Professor Dr., Department of Electrical-Electronics Engineering, Bogazici University
Nesrin Seyhan, Prof. Dr., Gazi University Medical Faculty, Founder Head, Biophysics Department; Founding Director, Gazi Non-Ionizing Radiation Protection Centre (GNRK), Ankara

UKRAINA
Olexandr Tsybulin, PhD, Department of Biophysics, Bila Tserkva National Agrarian University
Igor Yakymenko, Prof. Dr, Department of Biochemistry and Environmental Control, National University of Food Technologies, Kyiv

USA
David O. Carpenter, MD, Director, Institute for Health and the Environment, A Collaborating Centre of the World Health Organization, University at Albany, Rensselaer, NY
Barry Castleman, ScD, Environmental Consultant, Garrett Park, MD
Devra Davis, PhD, MPH, Visiting Prof. Medicine, Hebrew University, Hadassah Medical Center & Ondokuz Mayis University, Medical School (Turkey); Pres., Environmental Health Trust, Teton Village, WY
Paul Doyon, MA, MAT, EMRS, Independent Researcher, Doyon Independent Research, CA
Arthur Firstenberg, B.A., EMF researcher and author, president Cellular Phone Task Force, New York
Beatrice A. Golomb, MD, PhD, Professor of Medicine, University of California, San Diego, CA
Peter F. Infante, DrPH, Managing Member, Peter F. Infante Consulting, LLC, VA
Toril H. Jelter, MD, MDI Wellness Center, CA
Elizabeth Kelley, MA, Electromagnetic Safety Alliance, Tucson, AZ
Henry Lai, PhD, Professor Emeritus, University of Washington, Seattle, WA
B. Blake Levitt, medical/science journalist, former New York Times contributor, EMF researcher and author
Trevor G Marshall, ME, PhD, Director, Autoimmunity Research Foundation, CA
Ronald Melnick, PhD, Senior Toxicologist, (Retired RF-section leader) US National Toxicology Program, National Institute of Environmental Health Sciences
L. Lloyd Morgan, Senior Research Fellow, Environmental Health Trust, Board Member, International EMF Alliance (IEMFA), CA
S. M. J. Mortazavi, PhD, Professor of Medical Physics, Visiting Scientist, Fox Chase Cancer Center, Philadelphia, PA
Joel M. Moskowitz, PhD, Director, Center for Family and Community Health, School of Public Health, Uni-versity of California, Berkeley, CA
Martin Pall, BA, PhD, Professor Emeritus (Biochemistry and basic medicine), Pullman, WA
Jerry L. Phillips, PhD, Exec. Director, Excel Centers, Professor Attendant, Department of Chemistry & Bio-chemistry, University of Colorado, Colorado Springs, CO
Camilla R. G. Rees, MBA, Health Researcher, Author ,”The Wireless Elephant in the Room”’ CEO, Wide An-gle Health, Sr. Policy Advisor, National Institute for Science, Law & Public Policy, NY
Cindy Sage, MA, Sage Associates, Co-Editor, BioInitiative Reports, Santa Barbara, CA
Eugene Sobel, PhD, Professor (Retired), University of Southern California School of Medicine, CA
John G. West, MD, Director of Surgery, Breastlink, CA
Cindy Russell, MD, Founding Member, Physicians for Safe Technology, CA.

Originaal: http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2017/09/scientist_5g_appeal_final.pdf

Märksõnad

Seonduvad postitused