Riigikogu sotsiaalkomisjon hakkab homme arutama kiirgusteemalise rahvaalgatuse menetlussevõtmist

1. juuni 2020

Seoses homse istungiga saatsime sotsiaalkomisjoni liikmetele alljärgneva kirja.

Teema:Seoses homse istungiga
Kuupäev:Mon, 1 Jun 2020
Saajad:tonis.molder@riigikogu.ee, urmas.espenberg@riigikogu.ee, hele.everaus@riigikogu.ee, liina.kersna@riigikogu.ee, helmen.kytt@riigikogu.ee, signe.riisalo@riigikogu.ee, priit.sibul@riigikogu.ee, marika.tuus-laul@riigikogu.ee, viktor.vassiljev@riigikogu.ee

Tere!

Sotsiaalkomisjoni homsest päevakorrast selgub, et hakkate arutama rahvaalgatust  “Seisame Elu eest: nõuame 5G ohutute piirnormide kehtestamist ja pikaajalisi uuringuid tehnoloogiaärist sõltumatutelt teadlastelt”.
Kõigepealt: kuna selgus, et tegemist on kinnise istungiga, siis arvestades suurt avalikku huvi nõuan, et istung oleks avalik, st sellest tehtaks otseülekanne või salvestus.

Tänasest EPL/Delfi artiklist jäi tunne, et plaanite algatuse tagasi lükata, põhjendusega, et see kattub eelmisel aastal arutatud algatusega, millega nõuti 5G peatamist.
5G teema sai tõesti eelmisel aastal käsitletud ja tuletan meelde, et nii keskkonnakomisjoni kui ka sotsiaalkomisjoni asjaomastest otsustest nähtub, et lubati ainult 5G madalamate sageduste kasutuselevõtt, välistades millimeeterlainete kasutamise, kuid ometi teatas TTJA juba eelmise aasta lõpus ettevalmistustest 26 GHz sagedusala planeerimiseks! Seega, kui jääte 5G osas oma eelmisel aastal langetatud otsuse juurde, on tarvis selget otsust millimeeterlainete küsimuses – kas Eesti lubab millimeeterlainete kasutuselevõttu või ei ning kui ei, siis peaks see seisukoht olema ühtne üle kogu riigi kõigis asjaomastes asutustes ja eraettevõttes ning selle teema edasine arutamine peaks olema välistatud (vähemalt kuni mingi seatud tähtajani või mingi tingimuse täitumiseni).

Lisaks 5G peatamisele on selle aasta algatuses palju muid nõudmisi, mida ei tohi ignoreerida. Et hoida kokku teie väärtuslikku aega, toon alljärgnevalt välja kõik nõudmised, millele on – tuletan meelde – oma toetuse andnud ligi 5000 inimest!
Algatuses nõutakse, et:
1) kaitstaks keskkonda tehislike kiirgusallikate mõju eest, kõiki inimesi sh lapsi ja rasedaid;
2) määrataks uued ja ohutud maksimaalse koguekspositsiooni standardid kogu juhtmevabale sidele Eestis ning et karmistataks piirnorme ja reguleerivaid standardeid. Eesti elektromagnetväljade piirnormid tuleb kaasajastada ja viia vastavusse ettevaatuspõhimõttega, sealhulgas Saksamaa Ehitusbioloogia Instituudi soovitustega 
http://www.baubiologie.de/downloads/english/richtwerte_2008_englisch.pdf, mis on Eestis praegu kehtivatest normidest sada miljonit korda madalamad;
3) uued ohutusnormid põhineksid kumulatiivsel kokkupuutel ja mitte ainult võimsustasemel, vaid ka sagedusel, ribalaiusel, modulatsioonil, lainekujul, pulsatsiooni laiusel ja muudel bioloogiliselt olulistel omadustel;
4) mobiilsideantennid piirduksid konkreetsete avalikustatud asukohtadega. Inimeste kaitsmiseks peavad antennid asuma inimeste elu- ja töökohtadest kaugel ning olema välistatud avalikes kohtades, kus inimesed liiguvad. Eluslooduse kaitsmiseks peavad nad jääma välja põlislooduse aladelt ning nende kogus looduslikes piirkondades peab olema rangelt minimaalne;
5) võetaks vastu viivitamatud meetmed, et peatada 5G levik Eestis, kuni on teaduslikult tõestatud, et see on täielikult ohutu, et kaitsta meie inimesi, eriti veel sündimata lapsi, imikuid, väikelapsi, noorukeid ja rasedaid naisi, samuti looduslikku keskkonda. Kuni sellist tõestust leida ei ole võimalik, nagu väidab prof Hiie Hinrikus “Kinnitada, et 5G tehnoloogia on täiesti ohutu, ei ole võimalik ei nüüd ega ka peale tuhandet uut uuringut.”, ei tohi sellist tehnoloogiat paigaldada;
6) välditaks seda, et juhtmevaba tehnoloogia ja telekomitööstusel oleks oma lobistide abil võimalik veenda ametnikke tegema otsuseid edasise raadiosagedusliku kiirguse, sealhulgas 5G levitamise kohta Eestis;
7) meedia avalikustaks ekspertide finantsilised suhted tööstusega, kui tsiteeritakse ekspertide arvamusi elektromagnetvälju tekitava tehnoloogia tervise- ja ohutuse aspektide osas.

Lisaks kutsutakse poliitikuid üles:
1) survestama tootjaid arendama ohutumat tehnoloogiat;
2) kutsuma kokku töörühm, kus puudub telekomitööstuse mõju ja mis koosneks sõltumatutest ja tõeliselt erapooletutest elektromagnetväljade ja terviseteadlastest, kellel ei ole huvide konflikte, taashindama terviseriske javältima sarnaseid vigu, kui Euroopa Komisjon (2008/721/EC) http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:241:0021:0030:EN:PDF nimetas esilekerkivate ja hiljuti tuvastatud terviseriskide teaduslik komisjoni (SCENIHR) tööstust toetavad liikmed http://www.stralskyddsstiftelsen.se/wp-content/uploads/2015/09/Annex_1_SCENIHR_Experts_2015.pdf, kes esitasid ELile terviseriskide kohta eksitava raporti http://www.bioinitiative.org/report/wp-content/uploads/pdfs/BIWG-SCENIHRrebuttalToOpinion2015.pdf, andes sellega telekomifirmadele rohelise tule ELi kodanike kiiritamiseks http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/emerging/docs/scenihr_o_041.pdf
Seda raportit tsiteeritavad täna ELi riikide, sh Eesti vastavad kiirguskaitseametid;
3) teavitatama avalikkust võimalikest elektromagnetilise energiaga kaasnevatest terviseriskidest ja õpetama inimestele kahjustuste vähendamise strateegiaid;
4) koolitatama meditsiinitöötajaid elektromagnetilise energia bioloogiliste mõjude osas ning andma neile väljaõpe elektromagnetilise tundlikkusega patsientide raviks;
5) rahastama väljaõpet ja uuringuid elektromagnetväljade ja tervise osas, mis oleks sõltumatud tööstusest, ning korraldama tööstuse koostööd uurijatega;
6) järgima ÜRO lapse õiguste konventsiooni, mille kohaselt kohustuvad riigid tagama lapsele heaoluks vajaliku kaitse ja hoole,tagama lapse ellujäämise ja arengu ja võtma ette asjakohaseid meetmed haiguste vastu võitlemiseks, võttes arvesse keskkonna saastatuse ohte ja riske http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx ning Euroopa Nõukogu resolutsiooni http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994. Samuti soovitama ka kiirgusohutusametitel järgida Resolutsiooni nr 1815 ja teavitada oma kodanikke, sealhulgas õpetajaid ja arste, raadiosagedusliku kiirguse terviseriskidest (täiskasvanutele ja lastele) ning selgitama, miks nad peaksid juhtmevaba sidet ja tugijaamu vältima eriti päevakeskustes, koolides, haiglates, vanadekodudes, kodudes ja töökohtadel;
7) keelama telekommunikatsioonitööstuse lobiorganisatsioonidel https://www.emfacts.com/2016/11/corporate-ties-that-bind-an-examination-of-corporate-manipulation-and-vested-interest-in-public-health veenda ametnikke https://www.degruyter.com/view/j/reveh.2016.31.issue-4/reveh-2016-0060/reveh-2016-0060.xml tegema otsuseid, mis võimaldavad raadiosagedusliku kiirguse edasist laiendamist, sealhulgas  5G-d;
8) nimetama viivitamatult – ilma tööstusharu mõjuta – sõltumatute, tõeliselt erapooletute elektromagnetväljade ja tervishoiuteadlaste rühmi, kellel ei ole huvide konflikti, eesmärgiga kehtestada uued raadiosagedusliku kiirguse ohutuse standardid, mis ei põhine ainult kiirgusvõimsustel, vaid ka sagedusel, ribalaiusel, modulatsioonil, lainekujul, pulsatsiooni laiusel ja muudel bioloogiliselt olulistel omadustel; mis võtavad arvesse kumulatiivset kokkupuudet ja mis kaitsevad kõigi tervise- ja keskkonnamõjude eest, mitte ainult soojusliku mõju eest ja mitte ainult inimesi;
9) nimetama viiv itamatult – ilma tööstuse mõjuta – teadlaste rühmad, kellel on kogemused elektromagnetväljade, tervise, bioloogia ja atmosfäärifüüsika vallas, et töötada välja terviklik reguleeriv raamistik, mis tagab, et kosmosevälja kasutamine on inimestele ja keskkonnale ohutu, võttes arvesse raadiosageduslikku kiirgust, rakettide heitgaase, musta tahma ja kosmosejäätmeid ning nende mõju osoonile; globaalset soojenemist, atmosfääri ja elu säilitamist Maal;
10) rajama Eestisse n-ö valged ehk kiirgusvabad piirkonnad.

Ootan kõigi nende nõudmiste ja üleskutsete käsitlemist.
Piirnormide teema oli ka eelmises algatuses kajastatud, kuid mingi lahenduseni ei jõutud. Seega on tarvis ka see teema ette võtta. Prof Hiie Hinrikus kirjutas selgelt oma eelmisel aastal avaldatud ekspertarvamuses, mis ka sotsiaalkomisjonile saadeti, et Eestis praegu kehtivad normid ei ole piisavad inimeste tervise kaitsmisel. On lubamatu, et te seda ignoreerite ja 5G ohutuse tagamisel räägitakse mastide vahel tehtavatest mõõtmistest, et kontrollida, et kiirgusfoon ei ületaks piirnorme.

Ja lõpetuseks kordan veel üle, mida juba niigi teate:
5G ohutus ei ole tõestatud ja selle toimima hakkamine reaalses keskkonnas on täiesti etteennustamatu, seega on tegemist inimkatsetega. Võtke teadmiseks, et lisaks paljudele teistele ei ole mina ja mu pere nõus 5G katsetuses osalema.
5G paigaldamine keskkonda ilma inimeste teadliku nõusolekuta on kuritegu.

Märksõnad

Seonduvad postitused