NÕUE TERVISEAMETILE

30. märts 2020

Teema: NÕUE
Kuupäev: 30. märts 2020
Saajad:kesk@terviseamet.ee
Jaan Mell (Terviseamet)
Jelena Tomasova (Terviseamet)
Rasmus Pruus (Terviseamet)

NÕUE

Annan teada, et nüüd on eestikeelsena olemas USA emeriitprofessori Martin Palli koostatud ülevaateartikkel viimastest olulisematest teadustöödest tehislike elektromagnetväljade tervisemõjude kohta, mis tekivad kiirguse MITTESOOJUSLIKU TASEME juures, see tähendab ka Eestis kehtivatest piirnormidest nõrgema kiirguse puhul (vt manuses) (pdf).
Dokumendis on spetsiaalselt terve peatükk (ptk 5, lk 25-55) põhjendamaks, miks Euroopa Komisjoni alakomisjoni SCENIHR koostatud 2015.a dokument, millele ka terviseameti ametnikud meelsasti viitavad, ei ole tõsiselt võetav.

Seetõttu ootan, et terviseameti vastava ala personal viiks end sel teemal ajakohase teadusega kurssi, ajakohastaks terviseameti veebilehel (https://www.terviseamet.ee/et/keskkonnatervis/inimesele/fuusikalised-tegurid/elektromagnetvaljad) oma seisukoha elektromagnetväljade tervisemõju osas ja eemaldaks sealt valeinfo seoses SCENIHRi seisukohaga ning asuks Eesti elanikke kiirgusmõjude eest adekvaatselt ja asjatundlikult hoiatama ja kaitsma.

On lubamatu, et olemasolevate teadusuuringute valguses jätkub uute saatjate paigaldamine ja kiirgusfooni tõus, kui me siiani ei tea, milline on sellise kiirguse OHUTU TASE! (Vt prof Hiie Hinrikuse ekspertarvamust, mille ta koostas 5G algatuse arutelu jaoks 2019. aasta septembris, https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/10/Ekspertarvamus-5G_Hiie-Hinrikus-1-1.pdf). Juba täna oleme paljudes kohtades mõõtnud Saksamaa Ehitusbioloogia Instituudi juhistes näidatud ekstreemsest piirist kordades kõrgemaid foone. Kõige selle juures on sotsiaalministeeriumi esindaja meile tunnistanud, et sotsiaalministeeriumil puudub, tsitaat, “mitteioniseeriva kiirguse sisuline ekspertiis”.
Kes vastutab sellise olukorraga kaasnevate tagajärgede eest?

NB! Mitteioniseeriv kiirgus (kehtivatest normidest madalama fooni juures!) on üks kindel tegur, mis pärsib immuunsüsteemi, nagu näitavad teadusuuringud, andes seega panuse ka inimeste kergemale haigestumisele kõiksugustesse viirustesse.
Aeg on tegutseda nüüd kohe, sest kaalul on kõigi Eestimaa inimeste tervis!

Vastust ootama jäädes,


Teema:Vs: NÕUE
Kuupäev:11. mai 2020
Saatja:Rasmus Pruus <Rasmus.Pruus@terviseamet.ee>

Tere

Täname teavitamast ja ettepanekute eest!

Sotsiaalministeerium ja Terviseamet on seisukohal, et Euroopa Komisjoni, WHO ja ICNIRP infokanalid on tõsiselt võetavad. Euroopa Komisjoni, WHO ja ICNIRP-i suunised on välja töötatud tõenduspõhiste teadustööde alusel, mis arvestavad kõikide asjakohaste teadustöödega ja mille teaduslikku väärtust on valideerinud vastava eriala eksperdid. Seega viitamine vastavatele dokumentidele Terviseameti kodulehel on endiselt asjakohane, kuid kindlasti püüame kodulehte jooksvalt täiendada ja ajakohastada.

Mis puudutab elektromagnetväljade mittesoojuslikke tervisemõjusid, siis on ICNIRP kommenteerinud järgnevat (https://www.icnirp.org/en/rf-faq/index.html):

Does ICNIRP consider non-thermal effects of RF EMF on health? Yes, ICNIRP considers all potential adverse health effects, and sets restrictions to ensure that none occur, regardless of the mechanism of interaction between the exposure and the body. The lowest exposure levels that can cause adverse health effects are due to thermal mechanisms, and so restrictions have been set based on the thermal effects, as these will protect against any other effects that could occur at higher exposure levels.“

Seega on ICNIRP oma soovitustes toonitanud, et piirangud hõlmavad muuhulgas ka mittesoojuslikke tervisemõjusid ja nende vältimist.

Lugupidamisega

Rasmus Pruus
keskkonnatervise osakonna peaspetsialist
Terviseamet
rasmus.pruus@terviseamet.ee
https://www.terviseamet.ee/et


Teema:Re: Vs: NÕUE
Kuupäev:26. juuni 2020
Saaja:Rasmus.Pruus@terviseamet.ee

Tere, Rasmus!

Oled sa ikka ise ka lugenud sotsiaalministri määrust nr 38, „Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine“?
Toon siit välja mõned kohad:

5. peatükk, §8 p. 2: „Arvestades elektromagnetvälja soojuslikku toimet sagedusvahemikus 100 kHz kuni 300 GHz ….“
Sama tingimus on sätestatud §9 punktis 2.

Ja 3. peatükk, §5, p.1:
„3) sagedusel 100 kHz kuni 10 GHz kehtestatakse baaspiirangud erineelduvuskiirusele eesmärgiga ära hoida inimorganismi üld- ja kudede lokaalne kuumenemine.
4) sagedusel 10 GHz kuni 300 GHz kehtestatakse baaspiirangud võimsustihedusele eesmärgiga ära hoida inimkeha pindmiste ja pinnalähedaste kudede kuumenemine.“

Soovid ehk täpsustada, kust siit saaks välja lugeda, et Eestis kehtivate piirnormide puhul on arvesse võetud ka mittesoojuslikku mõju?

Võiksime nüüd aja ja energia kokkuhoiu mõttes teha asjad üheselt selgeks. Mul on kolm küsimust, millele ootan „jah“ või „ei“ vastust.

 1. Kas emeriitprofessor Hiie Hinrikus (keda Tarmo Soomere nimetab nimetab kiirgusteemal Eestis teadaolevalt suurima kogemusega spetsialistiks, https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/11/Teaduste-Akadeemia-Arvamus_TA_5G-vorgud_10sept2019.pdf) ja teised elektromagnetväljade tervisemõjusid uurinud/uurivad teadlased üle maailma (vt nt www.emfscientist.org, millele on alla kirjutanud 253 teadlast, kes on avaldanud üle 2000 eelretsenseeritud teadusartikli elektromagnetväljade bioloogiliste ja tervisemõjude kohta) EKSIVAD, korrutades juba aastaid, läbiviidud uuringute tulemusele tuginedes, et mitteioniseerivate elektromagnetväljade piirnormid ei kaitse tervisemõjude eest, kuna tervisemõjud tekivad tõestatult piirnormidest madalama kiirgusfooni juures?

  Seetõttu on raadiosageduslikud elektromagnetväljad ju kuulutatud ka võimalikuks vähitekitajaks – lähtudes uuringutest, mis on tehtud kasutusel oleva tehnoloogiaga kehtivate piirnormide piires. Neid uuringuid ega tulemusi ei ole tänaseni ümber lükatud.

 2. Kas peaksime eelnimetatud teadlaste asemel pigem uskuma selgelt erapoolikuid ja telekomitööstusega seotud asutusi ja komisjone, nagu ICNIRP ja SCENIHR või WHO (kelle suurrahastaja on juba pikka aega olnud Bill Gates)?

  Isegi Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee ja Euroopa Parlament arvavad teisiti.
  Näiteks Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee on oma 2011.a dokumendis „The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment“ sedastanud, et “… It is most curious, to say the least, that the applicable official threshold values for limiting the health impact of extremely low frequency electromagnetic fields and high frequency waves were drawn up and proposed to international political institutions (WHO, European Commission, governments) by the ICNIRP, an NGO whose origin and structure are none too clear and which is furthermore suspected of having rather close links with the industries whose expansion is shaped by recommendations for maximum threshold values for the different frequencies of electromagnetic fields.” http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=13137

  Ja Euroopa Parlamendi dokumendist „Mid-term review of the European Environment and Health Action Plan 2004-2010“ (2008) saame lugeda järgmist:
  “Notes that the limits on exposure to electromagnetic fields which have been set for the general public are obsolete, since they have not been adjusted in the wake of Council Recommendation 1999/519/EC of 12 July 1999 on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0Hz to 30 GHz)(9) , obviously take no account of developments in information and communication technologies, of the recommendations issued by the European Environment Agency or of the stricter emission standards adopted, for example, by Belgium, Italy and Austria, and do not address the issue of vulnerable groups, such as pregnant women, newborn babies and children”.
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-0410+0+DOC+XML+V0//EN


 3. Kas sina, Rasmus, oled valmis vastutama kõikide Eestimaa inimeste ees kõigi võimalike tagajärgede eest, mida 5G rakendamine kaasa toob?

  Sest justnimelt sinu sõnadest ja tegudest sõltub, kas Eestimaal jätkub 5G paigaldamine või mitte.
  See, et ülemus käsib, agenda/ametijuhend näeb ette vms ei ole vabandus, sest Terviseameti nimel pead vastuse andma ja seega vastutuse võtma sina isiklikult.

Enne vastamist soovitan tutvuda ka alljärgneva materjaliga. Kas teed seda või mitte, on sinu südametunnistuse asi, kuid tuletan siinkohal meelde sinu kohustust end oma vastutusalas oleva teemaga kurssi viia ning tegutseda Eesti rahva huvides ja parima hüvangu nimel. Ja meie arvestame sellega, et nüüd sa tead, ja eeldame, et see väljendub ka sinu edasistes sõnades ja tegevuses. Vastasel juhul oled tavaline rahvareetur, nagu sinu viidatud WHO ja komisjonide tegelased, ja selliste kuritegude eest tuleb anda vastust inimeste ees.


Lennart Hardell, „World Health Organization, radiofrequency radiation and health – a hard nut to crack (Review)“
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5504984/

ICNIRPi liikmete huvide konflikt on ilmselge nende suhete tõttu telekomi- või elektrifirmadega, mis õõnestab erapooletust, mis peaks valitsema mitteioniseeriva kiirguse avalikkuse ekspositsiooninormide regulatsiooni puhul. Vähiriskide hindamiseks on vajalik kaasata meditsiini- ja eriti onkoloogiaalase kompetentsiga teadlasi.

WHO EMF Projecti juhtis Michael Repacholi, kes vähemalt 16 aastat oli telekomiettevõtetes palgaline konsultant ja kõnemees. „Michael Repacholi immediately set up a close collaboration between WHO and ICNIRP (being head of both organizations) inviting the electric, telecom and military industries to meetings. He also arranged for large part of the WHO EMF project to be financed by the telecommunication industry’s lobbying organisations; GSM Association and Mobile Manufacturers Forum, now called Mobile & Wireless Forum (MWF) (51) in addition to WHO, see the International EMF Project, Progress Report June 2005–2006 (http://www.who.int/peh-emf/publications/reports/IAC_Progress_Report_2005-2006.pdf).

Repacholi acted like a representative for the telecom industry while responsible for the EMF health effects department at the WHO (http://microwavenews.com/news/time-stop-who-charade).
Repacholi recruited Emilie van Deventer to the WHO EMF Project in 2000. She is the current project manager at WHO for the EMF project. She has been a long time member of the industry dominated organization Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). IEEE is the world’s most powerful federation of engineers. The members are or have been employed in companies or organizations that are producers or users of technologies that depend on radiation frequencies, such as power companies, the telecom and the military industry. IEEE has prioritized international lobbying efforts for decades especially aimed at the WHO, for more information see http://www.ices-emfsafety.org/wp-content/uploads/2016/10/Approved-Minutes-TC95-Jan_16.pdf.

Van Deventer is an electrical engineer. She has no formal or earlier knowledge in medicine, epidemiology or biology, so it is surprising that she was selected for such an important position at the WHO (http://www.waves.utoronto.ca/people_vandeventer.htm) (http://www.itu.int/ITU-T/worksem/emc-emf/201107/bios.html).“

Critic of ICNIRP (International Commission of Non-Ionizing Radiation Protection) & WHO International EMF Project
http://www.chronicexposure.org/limitsICNIRP.html


The ICNIRP Guidelines: RF risk assessment built on a house of cards“
https://www.emfacts.com/download/icnirp_critique.pdf


Don Maisch „Conflict of Interest & Bias in Health Advisory Committees: A case study of the WHO’s Electromagnetic Field (EMF) Task Group“ (2006)
http://www.emfacts.com/papers/who_conflict.pdf


Igor Belyaev „Problems in assessment of risks from exposures to microwaves of mobile communication“ (2008)
http://multimedia.biol.uoa.gr/2008/Seminaria_Diplwmatikes%20k.a/Synedrio_Thess/Global%20new/Belyaev.htm


BioInitiative Working Group “No Confidence” Letter to the WHO EMF Program Manager
https://www.bioinitiative.org/wp-content/uploads/2016/12/BIWG-final-draft-WHO-RF-EHC-Monograph-team-composition.pdf


A press release by the European coordination of organizations, February 24, 2017
http://www.peccem.org/DocumentacionDescarga/Plataforma-Estatal/notasprensa/European.coordination.press.release-february-2017.pdf


Letter from Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection to Maria Neira, Director, Public Health and Environment (March 1, 2017)
http://radiationresearch.org/wp-content/uploads/2017/03/2017_03_01_WHO.pdf


Special issue of electromagnetic fields. Pathophysiology. 2009 Aug; 16(2-3):71-8 http://www.ntia.doc.gov/broadbandgrants/comments/71B9.pdf


Cindy Sage, David O. Carpenter, „Public health implications of wireless technologies“

Social issues regarding the controversy over public and occupational exposures to ELF and RF center on the resolute adherence to existing ICNIRP and FCC/IEEE standards by many countries, in the face of growing scientific evidence of health risks at far lower levels [10]. The composition of these committees, usually with excessive representation of the physics and engineering communities rather than public health professionals, results in a refusal to adopt biologically based exposure standards. Furthermore, there is widespread belief that governments are ignoring this evidence and there is widespread distrust of and lack of confidence in governments and their health agencies. The basis on which most review bodies and standard-setting agencies have avoided the conclusion that the science is strong enough to warrant new safety limits for ELF and RF is to require a demonstration of absolute proof before taking action. A causal level of evidence, or scientific certainty standard is implicit in nearly all reviews of the ELF and RF science, although this runs counter to good public health protection policies.“


Kõikide asjahuviliste ja 5G rahvaalgatuse allkirjastanute nimel,


Teema:Nõue lõpetada seaduserikkumine
Kuupäev:26. august 2020
Saaja:Rasmus.Pruus@terviseamet.ee

Nõue lõpetada viivitamatult seaduserikkumine

Vastavalt Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse §-le 6 on märgukirjale või selgitustaotlusele vastamise tähtaeg 30 kalendripäeva selle registreerimisest. Ma ei ole siiani (26.08.2020) saanud vastust oma 26.06.2020 ja 21.07.2020 saadetud pöördumistele, mille puhul kohaldub eelnimetatud seadus.
Nõuan viivitamatult seaduserikkumise lõpetamist ja ootan asjakohast vastust.

Kõikide asjahuviliste ja 5G rahvaalgatuse allkirjastanute nimel,

Märksõnad

Seonduvad postitused