Terviseprobleemid tekivad kehtestatud kiirgusnormidest madalamate tasemete juures

0
737

 

67 eelretsenseeritud ja korratud uuringut näitavad olulisi terviseprobleeme (sh vähk, kasvajad, viljatus) riiklikest ohutusnormidest palju madalamate kiirgustasemete juures. Dr Ronald Powell on joonisele (1) paigutanud kaugloetava arvesti tekitatava kiirguse (võimsustihedus) ning kiirgustasemed, millel eri teadusuuringud on näidanud negatiivseid tervisemõjusid. Kollane joon näitab dr Powelli ja paljude teiste sõltumatute teadlaste soovitatud kiirgusnormi, mis võtaks praegusest rohkem arvesse inimeste ohutust. Tuleb märkida, et soovitatud 0,01 mW/m2 on Eestis praegu kehtivast maksimaalsest lubatud tasemest 10.000 mW/m2 (elu- ja avalikes ruumides) miljon korda väiksem. Kas saame eeldada, et praegune norm meid tõesti kaitseb?

 

Praegu kehtivate kiirusnormide kohta on avalikult teada, et normid esmalt kehtestanud mitteioniseeriva kiirguse kaitse rahvusvahelise komisjoni (ICNIRP) tolleaegne esimees Paolo Vecchia on öelnud juba 2008. aastal (2), et ICNIRPi standardid ei ole ei kohustuslikud ettekirjutused ohutuse osas, ei “viimane sõna” sellel teemal ega nn kaitsemüür tööstuse või teiste isikute jaoks.

Sellest seisukohast on aja jooksul eitused kadunud ning ICNIRPi standarditest on saanud justkui püha lehm, keda puutuda ei tohi. Miks? Sest see on telekomitööstuse jaoks väga mugav ja kasumlik, kuna norme ületada on väga keeruline. Aga inimese tervis? Normid ei ole ette nähtud inimese tervist kaitsma.

Seda tuleb teha meil endil. ICNIRPi standardid põhinevad soojuslikul mõjul ehk kudede soojenemisel ühe kraadi võrra. Pole kahtlust, et sellel on inimese organismile negatiivsed tagajärjed. Ent sõltumatud teadlased on leidnud, et negatiivne tagajärg tervisele ilmneb ka mittesoojusliku mõju korral, mida ICNIRP ignoreerib.

Kui madalad siis inimese tervist kaitsvad normid tegelikult olema peaksid? Saksamaal Oberfrankenis läbiviidud uuring näitas, et ülalmainitud soovitusliku taseme 0,01 mW/m2 juures juures ei tekkinud negatiivseid tervisesümptomeid ainult 5-6% inimestest. (3) Järelikult on ka see liiga palju… Meie olukorrale annab sünge hinnangu dr OIle Johansson Rootsi Karolinska ülikoolist, et tegelikult ei ole olemas sellist inimtekitatud raadiosagedusliku mikrolainekiirguse taset, mille juures saame välistada KÕIKIDEL INIMESTEL negatiivse tervisemõju.

Seda väidet toetavad ka Hiina teadlased, kelle vaadeldud 109 epidemioloogilisest uuringust 108 näitasid elektromagnetkiirgusest põhjustatud bioloogilisi mõjusid. “Olenemata ekspositsiooni tasemest – olid need madalamad või kõrgemad kui [Hiinas] elektromagnetväljadele avalikus ruumis kehtestatud ekspositsiooninormid, on nendes töödes näidatud negatiivseid tervisemõjusid.” (Cao 2007)

Rootsi teadlane dr Lennart Hardell on normide kohta öelnud: “… on mõistlik alus järeldada, et raadiosageduslikud elektromagnetväljad on bioloogiliselt aktiivsed ning need võivad põhjustada tervisemõju. … Epidemioloogilised tõestusmaterjalid kinnitavad, et raadiosageduslikud elektromagnetväljad tuleks klassifitseerida kantserogeeniks inimesele. Kehtivad ohutuspiirnormid ja viitetasemed ei ole adekvaatsed, et kaitsta inimeste tervist. Vaja on uusi avalikke tervisestandardeid ja piirnorme.” (Hardell jt 2012)

Olenemata ICNIRPi normidest on kõikidel riikidel luba ja võimalus kiirgusnorme vastavalt enda arusaamadele ja teadmistele allapoole tuua ning paljudes riikides on seda ka tehtud: (4)

normid-uus

Eestis on kehtestatud samasugune maksimaalne piirmäär nagu Kanadas ja USAs.

Eestis on elu- ja avalikes ruumides kehtivad normid kehtestatud sotsiaalministeeriumi määrusega 2002. aastal. (5) Sotsiaalministeeriumi esindaja kinnitas veel 2016. aastal, et meil kehtivad normid on täiesti adekvaatsed ning ümbervaatamist ei vaja.

Kas kümned tuhanded teadusartiklid, mis midagi muud väidavad, eksivad, või ei ole need meie inimeste tervise eest vastutavate ametnikeni lihtsalt jõudnud?

 *

 Allikad:

(1) Reported Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure in Each of the 67 Studies Referenced in the “BioInitiative 2012” Report (Cell Tower, Wi-Fi, Wireless Laptop, and Smart Meters Power Densities) https://www.emfanalysis.com/wp-content/uploads/2014/07/Smart-Meter-Chart-with-studies-Robert-Powell-better.jpg

Täispikk artikkel: Dr Ronald Powell “Biological Effects from RF Radiation at Low-Intensity Exposure, based on the BioInitiative 2012 Report, and the Implications for Smart Meters and Smart Appliances” http://marylandsmartmeterawareness.org/wp-content/uploads/2013/06/Biological_Effects_from_RF_Radiation_and-Implications_for_Smart_Meters_June_11_2013_B.pdf

(2) Paolo Vecchia, “ICNIRP and International Standards” (2008) http://archive.radiationresearch.org/conference/downloads/021145_vecchia.pdf

(3) Powerwatch, German Doctors unite on RF health effects http://www.powerwatch.org.uk/news/20050722_bamberg.asp

(4) www.safeinschool.org, Microwave Exposure Limits – Countries Comparison  http://www.safeinschool.org/p/microwave-exposure-limits-countries.html

(5) Sotsiaalministri määrus nr 38, 01.06.2002: “Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine”  https://www.riigiteataja.ee/akt/163816