Selgitustaotlus MKM-ile seoses 5G sageduslubade ja kehtivate piirnormidega

5. dets. 2019

Saatsime 5. detsembril 2019 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile järgmise selgitustaotluse:


Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungi protokollist nr 14 (16.09.2019) loeme seoses 5Gga järgmist:

“Sageduslubade andmisel tuleb Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil tagada, et nendes sätestatud tingimused kaitseksid nii inimese elu ja tervist kui ka keskkonna tervist.”

Sellega seonduvalt küsin: kuidas kavatseb MKM tagada inimeste elu ja tervise kui ka keskkonna tervise kaitse, arvestades, et 5Gga kaasneva kiirguse ohutut taset pole kindlaks tehtud (Hiie Hinrikuse ekspertarvamus (edaspidi “HH”) p.1.2. 2. lõik) ja mille ohutus tervisele pole tõestatud (HH lisa C 11. lõik), mille mõju on kumulatiivne (samas) ning mille kohta Hinrikus väidab, et „(p)ikaajaline viibimine ka nõrgas koherentses elektromagnetkiirguses võib viia pöördumatute muutusteni ja võib ohustada tervist“ (HH lisa C kokkuvõte)? Ning eriti arvestades veel, et “(k)ehtivad normid on aegunud”, kuna “(s)oojusliku mõju kõrval on ammu leidnud usaldusväärset kinnitust ka nõrga välja mittesoojuslik mõju“? (HH lisa C2 2. lõik) (Teatavasti arvestavad praegused Eestis kehtivad mitteioniseeriva kiirguse piirnormid ainult soojuslikku mõju.)

Vastust ootama jäädes,


Hinrikuse ekspertarvamust saad lugeda siit: https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2019/10/Ekspertarvamus-5G_Hiie-Hinrikus-1-1.pdf


  • Saatja: info.mkm@mkm.ee
  • Kuupäev: 3. jaanuar 2020
  • Teema: Vastus selgitustaotlusele

Täname Teid kirja eest.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kinnitab, et 5G tehnoloogial põhinevate mobiilsidevõrkude ehitamisel järgivad sideettevõtjad Eestis kehtivaid elektromagnetvälja norme, mis on kehtestatud sotsiaalministri 21.02.2002. a määrusega nr 38 „Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine“.
Eestis vastutab elektromagnetvälja normide kehtestamise eest Sotsiaalministeerium (sh Terviseamet), kes selle ülesande raames jälgib valdkonna arenguid ja sealhulgas ka teaduslikke leide. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tugineb 5G kasutuselevõtu edendamisel eelkõige nende kolleegide tööle ja teadmistele ning vastavale kehtivale õigusraamistikule. Kui WHO (World Health Organization) ja ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) või
Euroopa Komisjon leiavad uusi tõendeid elektromagnetväljade negatiivse tervisemõju kohta, siis
reguleeritakse see täiendavalt kindlasti ka siseriiklikul tasemel, kohaldades vastavaid meetmeid (piirtasemete ülevaatamine, teadlikkuse tõstmine jm).

(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Sikkut
side ja riigi infosüsteemide asekantsler

Märksõnad

Seonduvad postitused