Kiirgusinfo kirjavahetus Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga 5G teemal, 2019

16. juuli 2019

23. jaanuaril jagasime uudist, et ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister RENE TAMMIST allkirjastas 22. jaanuaril määruse, mille alusel saavad sideettevõtjad hakata arendama 5G sidevõrku:

“5G sagedusalade kasutuselevõtt loob uusi võimalusi sideteenusteks ning soodustab olemasolevate elektroonilise side võrkude ja teenuste arengut. Ühtlasi võimaldab see uute tehnoloogiate rakendamist.
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammisti sõnul on uute sagedusalade kasutusele võtmine vajalik uute tehnoloogiate, näiteks isejuhtivate sõidukite ja targa linna lahenduste elluviimiseks.” (https://mkm.ee/et/uudised/riik-annab-valja-esimesed-5g-sagedusload)

Uudise peale saatsime ministrile teabenõude küsimusega, millistele ohutusuuringutele tuginedes on ta veendunud, et tegemist on nii inimestele kui ka keskkonnale ohutu tehnoloogiaga. Kuna sajad teadlased üle maailma kinnitavad, et selliseid uuringuid ei ole, vaid vastupidi – tegemist on tehnoloogiaga, mis ähvardab saada saatuslikuks kogu inimkonna tulevikule, siis sellise määruse allkirjastamisega võtab minister RENE TAMMIST enda peale täieliku vastutuse kõikide kaasnevate kahjude eest.

Kuhu see kirjavahetus välja jõudnud on, saad lugeda allpool.


 • Teema: TEABENÕUE
 • Kuupäev: 23. jaanuar 2019
 • Saaja: rene.tammist@mkm.ee

TEABENÕUE

Minister RENE TAMMIST allkirjastas 22. jaanuaril määruse, mille alusel saavad sideettevõtjad hakata arendama 5G sidevõrku. Sellega seonduvalt soovime teada, millistele ohutusuuringutele tuginedes on jõutud veendumusele, et tegemist on nii inimestele kui ka keskkonnale täiesti ohutu tehnoloogiaga?
Et vältida mõttetut ajakulu, ootan reaalseid uuringuid, mitte viidet SCENIHRi eksitavale seisukohale või kehtivatele piirnormidele, mis sõltumatute teadlaste kinnitusel ei ole adekvaatsed ega taga tervisemõju puudumist (selle väite põhjendused on kokku võetud artiklis http://www.kiirgusinfo.ee/eesti-kiirgusalane-padevus/ ).


 • Teema: Vastus märgukirjale
 • Kuupäev: 21. veebruar 2019
 • Saatja: info.mkm@mkm.ee

Vastus märgukirjale

Täname Teid kirja eest.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium selgitas Teile oma 12.07.2018 kirjas nr 13- 2/2018/6163, et uusi mobiilsidestandardeid ei võeta kasutusele enne kui nende ohutust inimese tervisele pole uuritud. Hetkel käib 5G standardi väljatöötamine ning 3GPP (3rd Generation Partnership Project) plaanib 5G standardid valmis saada 2019. aasta juulis. 5G standardis elektromagnetvälja piirväärtuste kehtestamisel tuginetakse tunnustatud teaduslikele uuringutele ja rahvusvahelistele terviseorganisatsioonide kehtestatud normidele.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium toetab jätkuvalt Sotsiaalministeeriumi ning Terviseameti seisukohta, et kui WHO (World Health Organization), ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) või Euroopa Komisjon leiavad uusi tõendeid elektromagnetväljade negatiivse tervisemõju kohta, siis reageerime vastavalt ka siseriiklikul tasandil meetmete võtmisega (piirtasemete ülevaatamine, teadlikkuse tõstmine jm).

Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Sikkut
side ja riigi infosüsteemide asekantsler

Koopia: Sotsiaalministeerium


 • Teema: Re: Vastus märgukirjale
 • Kuupäev: 5. aprill 2019
 • Saaja: siim.sikkut@mkm.ee, rene.tammist@mkm.ee

SELGITUSTAOTLUS

Milleks selline häma ja eksitamine MKMi poolt?

 1. Kas loen vastusest õigesti välja, et Eestil puudub igasugune õigus ja voli ise 5G asjus otsustada, erinevalt näiteks Belgiast (http://www.brusselstimes.com/brussels/14753/radiation-concerns-halt-brussels-5g-for-now) või Itaaliast (https://www.terranuova.it/News/Attualita/Un-Municipio-di-Roma-vota-contro-il-5G-cosa-fara-la-Giunta)  (mõlema artikli kokkuvõte http://www.kiirgusinfo.ee/haid-uudiseid-kogu-maailmast-vastuseis-5g-le-aina-kasvab/)?
 2. Kirjutate, et “uusi mobiilsidestandardeid ei võeta kasutusele enne kui nende ohutust inimese tervisele pole uuritud” – kiiduväärt suhtumine! Aga millistele ohutusuuringutele tuginevad siis senised 5G katsetused, nt TalTechis, Rotermanni kvartalis, Stockmanni kaubamajas, Tallinki laevadel (https://forte.delfi.ee/news/digi/operaatorid-ei-ole-uhel-noul-kes-loi-eesti-esimese-5g-vorgu?id=84822633 )?
 3. Väidan, tuginedes sõltumatutele teadlastele, et tänaseks puuduvad tõendid, et 5G tehnoloogia on ohutu (http://www.kiirgusinfo.ee/rahvusvaheline-uleskutse-peatage-5g-maa-peal-ja-kosmoses/ ja http://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/, viited originaalallikatele sisalduvad artiklites), seega sellises faasis 5G kasutuselevõtt on reaalajas toimuv inimkatse, mis viiakse läbi ilma kaasatud inimeste teadliku nõusolekuta!
 4. Samal ajal kui Eestis n-ö oodatakse teie sõnul standardeid, tehakse ometi aktiivseid samme 5G paigaldamiseks – näiteks korraldati äsja 5G sageduslubade oksjon. Kuidas saab Eesti riik ja MKM seda lubada, teades, et tegemist on nii inimestele kui ka keskkonnale ohtliku tehnoloogiaga? Kui tõesti ikka veel ei tea, siis on teil kui vastutaval isikul kohustus teada! Eriti kuna 5G tehnoloogia tagajärjed on teadlaste kinnitusel katastroofilised ja võivad kaasa tuua lausa praeguse tsivilisatsiooni hävingu.
 5. Veel väidate, et “5G standardis elektromagnetvälja piirväärtuste kehtestamisel tuginetakse tunnustatud teaduslikele uuringutele ja rahvusvahelistele terviseorganisatsioonide kehtestatud normidele”, sh viitate WHOle ja ICNIRPile.

  Kui Eesti riik ja MKM tuginevad endiselt nendele korruptiivsetele ja ebausaldusväärsetele asutustele (http://www.kiirgusinfo.ee/eesti-kiirgusalane-padevus/  ja https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2018/09/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3-1.pdf, lk 28-58), siis on teil liialdamata viimane aeg viia end kurssi sõltumatu teadusega elektromagnetväljade ja 5G teemal, sest kaalul on Eesti elanike tervis ja tulevik.

Mõelge korraks sellele – mis saab siis, kui minu väited, mis tuginevad väga paljudele teadlastele, on tõesed? Kui me hakkame nägema ilmselgeid kiirguse mõjusid, inimesed haigestuvad ja surevad kiirguse tõttu, kuid WHO ja Euroopa Komisjon väidavad endiselt, et seos kiirguse ja tervisemõjude vahel puudub… See olukord ongi juba käes, seda kinnitavad sõltumatud uuringud (viide kirja all).

Enam ei ole teil võimalik ei ministeeriumi esindajana ega eraisikuna tõde ignoreerida. Ning rõhutan veelkord, et vastutus tagajärgede eest lasub teiste täideviijate seas konkreetselt teil, eriti nüüd, kus mitmel korral on sellele teie tähelepanu juhitud.

Ootan MKMilt konkreetseid samme Eesti elanike tervise kaitsmisel, nagu seda on teinud esimestena Brüssel, üks Rooma linnaosa, mitmed piirkonnad USAs ning paljud riigid, kes on teadlikult kehtestanud madalamad mitteioniseeriva kiirguse piirnormid, mis võtavad arvesse reaalseid tervisemõjusid ning mis välistavad 5G tehnoloogia paigaldamise, väärtustades inimeste tervist rohkem kui majanduslikku kasu ja tehnoloogia arengut. Miks ei võiks ka Eesti selliste riikide hulka kuuluda?

Lõpetan USA emeriitprofessori Martin Palli tsitaadiga:
“Meie ajaloos on olnud hetki, kui inimesed on astunud tugevate hävitavate jõudude vastu, kõigi sageli ületamatuna tundunud takistuste kiuste. Need inimesed on KÕIGE lugupeetumad inimesed meie ajaloos. Inimesed, kes ei ole seda teinud, kuuluvad meie ajaloo kõige põlatumate sekka. Ma ei ole kindel, kas meil on 100 aasta pärast veel ajaloolasi, kes meie kohta andmeid talletavad, või isegi 30 aasta pärast, arvestades seda suunda, kuhu me läheme. Kuid kui on, siis olge täiesti kindlad, et see need on need kriteeriumid, mille alusel meie kõigi üle kohut mõistetakse.”

NB! Kohustuslik lugemine kõigile 5G paigaldajatele, lubajatele ja õigustajatele: https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2018/09/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3-1.pdf


 • Teema: Vastus märgukirjale
 • Kuupäev: 8. mai 2019
 • Saatja: info.mkm@mkm.ee

Vastus märgukirjale

Täname Teid kirja eest.

Soovime märkida, et olenemata sellest, kas tegemist on 2G, 3G, 4G või 5G tehnoloogiaga, ei tohi nende mobiilsidevõrkude elektromagnetvälja tase ületada sotsiaalministri 21.02.2002. a määrusega nr 38 „Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine“ kehtestatud norme. Selliste nõuete kehtestamises näiteks seisnebki Eesti „õigus ja voli“ otsustada, milliseid mobiilsidevõrke Eestis arendame ja kasutame – selleks need nõuded ongi kehtestatud juba.

Nende nõuete kehtestamisel lähtutakse Euroopa Komisjoni, WHO (World Health Organization) ja ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suunistest, mille aluseks on praegused teadmised elektromagnetväljade mõjust tervisele. Peame oluliseks rõhutada, et erinevalt teie arvamusest, ei ole meil alust pidada nende organisatsioonide tööd kallutatuks ja korruptiivseks. Pigem on sellised rahvusvahelise tasandi ühiskehandid ja -arutelud parim võimalus piisavalt valideeritud teadmispõhine ja jagatud suund kokku leppida, sest ka teadusmaailmas on erinevaid vaateid ja kallutatust paratamatult – ei tasu ühtegi üksikut teadustööd võtta ainutõe allikana.

Eestis vastutab selle teema eest Sotsiaalministeerium (sh Terviseamet), kes selle ülesande raames jälgib valdkonna arenguid ja sealhulgas ka teaduslikke leide. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis tugineme 5G kasutuselevõtu edendamisel nende kolleegide tööle ja teadmistele, sh vastavale kehtivale õigusraamistikule. Kui WHO, ICNIRP või Euroopa Komisjon leiavad uusi tugevaid tõendeid elektromagnetväljade negatiivse tervisemõju kohta, siis reageeritakse kindlasti ka siseriiklikul tasemel vastavate meetmete võtmisega (piirtasemete ülevaatamine, teadlikkuse tõstmine jm).

5G test-võrkude rajamisel (TalTechis, Rotermanni kvartalis) on samuti arvestatud Eestis kehtivate normatiividega ehk sotsiaalministri määrusega kehtestatud nõuetega.


Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Sikkut
side ja riigi infosüsteemide asekantsler


 • Teema: Re: Vastus märgukirjale
 • Kuupäev: 16. juuli 2019
 • Saaja: info.mkm@mkm.ee, siim.sikkut@mkm.ee

SELGITUSTAOTLUS/MÄRGUKIRI

Kuna ükski MKMi ega Terviseameti esindaja juuni algul Eestit külastanud kiirgusvaldkonna ekspertidega kohtumiseks aega ei leidnud ning riigikogus toimunu oli kaugel konstruktiivsest diskussioonist, tuleb rahuldavate vastuste saamiseni jätkata kirjalikult.

NB, kuna tegemist on teemaga, mille vastu on kõrgendatud avalik huvi, on kogu eelnev ja järgnev kirjavahetus avalikult üleval kiirgusinfo.ee lehel.

1. Millisel määral on saanud Eesti midagi ise otsustada kehtivate piirnormide puhul, kui 2002. aasta määrusega kehtestatud normid on lihtsalt üle võetud Euroopa Nõukogu soovitusest aastast 1999 ning pärast seda ei ole hoolimata hulgaliselt lisandunud uuest infost midagi muudetud?

20 aasta jooksul on tehtud väga suurel hulgal uuringuid, sh mitteioniseeriva kiirguse pikaajaliste mõjude kohta, sh kõigepealt on tõestatud, et tegemist on võimaliku vähitekitajaga (IARC 2011), ning hiljuti on paljud teadlased väljendanud veendumust, et tegemist on kindla vähitekitajaga (Miller et al. 2018, ajakirjas “Environmental Research” nr 167). See kehtib ka 5G kui sisuliselt sama liiki kiirguse kohta.


2. Kehtivad normid põhinevad eeldusel, et kahjustus tekib kudede kuumenemisel – s.o arvestatakse soojuslikku mõju. Samas on veenvalt tõestatud, et kahjustused tekivad ilma kudede kuumenemiseta, sest kahjustuste tekkemehhanism on hoopis teine kui ioniseeriva ehk radioaktiivse kiirguse puhul. Ja teine oluline aspekt, mis normid täiesti mõttetuks muudab – need arvestavad 6 minuti keskmist ekspositsiooni.

Kuidas saab selliselt arvestatud ekspositsiooni üldse keegi teemat aduv inimene tõsiselt võtta? Milline on põhjendus, et siiani ignoreeritakse teadust, mis sellise arvestusviisi mõjude tekke hindamisel ümber lükkab?


3. Sajad kõnealuse valdkonna teadlased (nt www.emfscientist.org) on tungivalt kutsunud üles viima piirnorme vastavusse reaalsete tervisemõjudega, mis nende kinnitusel ilmnevad oluliselt väiksema ekspositsiooni (sh mittesoojusliku mõju) juures.

Prof Olle Johansson (Karolinska ülikool) on oma uuringutega avastanud, et isegi 1/100.000 tavapärasest mobiilikiirgusest häirib rakutasandil toimuvaid elektrilisi protsesse ning põhjustab kahjustusi DNA-le, valkudele, neuronitele ja oksüdatsiooniprotsessile. Samal ajal väidavad WHO ja Euroopa Komisjon, et kehtivad normid on täiesti adekvaatsed, ignoreerides vastupidiseid uuringutulemusi.

Ja ei Siim Sikkut ega ükski teine MKMi või sotsiaalministeeriumi ametnik ei näe siin tõesti midagi kahtlast või küsitavat?

Samal ajal on riike ja piirkondi, kes ei võta tõsiselt WHO ja Euroopa Komisjoni väiteid ICNIRPi soovituslike normide piiresse jääva kiirguse ohutuse kohta ning on kehtestanud madalamad normid, nt Iisrael, India, Prantsusmaa (Pariis), Poola, Itaalia, Leedu, Ungari, Hiina, Bulgaaria, Šveits, Ukraina, Luksemburg, Itaalia (Bolzano), Belgia (Brüssel, Valloonia ja Flandria); kusjuures Venemaal ja Hiinas on kehtestatud ICNIRPi ja Eesti omadest sada korda väiksemad piirnormid ning Salzburgis (Austria) miljon korda väiksemad piirnormid. Euroopa Nõukogu Parlamentaarne Assamblee (2011) on soovitanud kehtestada siseruumides sada miljonit korda madalamad normid (http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/EMB_NewsManagerView.asp?ID=6685 ).


Tuletan meelde, et me räägime siin mitte ainult telekomifirmade kasumist, vaid inimeste elust ja tervisest ning tulevikust. Riigid, kes seda on mõistnud, väärivad kahtlemata tunnustust, ning need, kes jätkavad korruptiivsetele asutustele toetumist, kuigi on olemas piisavalt teadustöid, et vähemasti rakendada ettevaatusprintsiipi ning ALARA-põhimõtet (as low as reasonably achievable), nagu soovitab Euroopa Nõukogu resolutsioon 1815 (2011), tekitavad põhjendatult küsimusi inimeste heaolu prioriteediks seadmise osas.


4. Oma viimati saadetud vastuses kirjutab Siim Sikkut: “Nende nõuete kehtestamisel lähtutakse Euroopa Komisjoni, WHO (World Health Organization) ja ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suunistest, mille aluseks on praegused teadmised elektromagnetväljade mõjust tervisele. Peame oluliseks rõhutada, et erinevalt teie arvamusest, ei ole meil alust pidada nende organisatsioonide tööd kallutatuks ja korruptiivseks.”

Õigem on siin öelda: “… tööstuse poolt finantseeritud uuringute tulemusel saadud praegused teadmised elektromagnetväljade mõjust tervisele” (vt allpool).

Korrigeerin – tegemist ei ole minu ARVAMUSEGA, vaid teadmisega, mis tugineb sadade teadlaste põhjendatud väidetele, põhinedes väga paljudel veenvatel uuringutulemustel, ning kainele mõistusele. Saatsin eelmises kirjas lingi prof M. Palli kokkuvõtlikule artiklile (https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2018/09/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3-1.pdf), mida Siim Sikkut ei ole ilmselt vaevunud lähemalt uurima (vähemasti ei paista see kuidagi välja viimasest vastusest), kuid selle 5. peatükis on välja toodud olulised teadustööd, mida kehtivates piirnormides, suunistes ja hinnangutes (SCENIHR) ei arvestata. Samast on selgelt välja toodud ka veenev põhjendus väitele korruptsiooni kohta – või kergemal juhul teadliku ignoreerimise kohta, olgu siis mis tahes muul põhjusel.

Kui MKMi  / Siim Sikkuti hinnangul on prof M. Pall ning kõik need teadustööd on jõudnud valedele järeldustele, soovin teada põhjendust – millele see seisukoht tugineb.


5. Veel üks Siim Sikkuti tsitaat eelmisest kirjast: “…sest ka teadusmaailmas on erinevaid vaateid ja kallutatust paratamatult – ei tasu ühtegi üksikut teadustööd võtta ainutõe allikana.”

Olukorras, kus tuhanded uuringud on jõudnud järeldusele, et mitteioniseeriv kiirgus tekitab tervisekahjustusi kehtivatest piirnormidest oluliselt madalamate tasemete juures (vt nt Bioinitiative Report (https://bioinitiative.org/conclusions/ ja http://www.kiirgusinfo.ee/bioinitiative-report/), M. Palli kokkuvõtlik artikkel https://www.kiirgusinfo.ee/wp-content/uploads/2018/09/5g-emf-hazards-dr-martin-l.-pall-eu-emf2018-6-11us3-1.pdf ), siis on väga eksitav või asjatundmatu väita, et tegemist on ÜKSIKUTE TEADUSTÖÖDEGA.

Tõepoolest on teadusmaailmas erinevad vaated ja kallutatust. Sellist olukorda on tabavalt selgitanud TTÜ emeriitprofessor Hiie Hinrikus: “Mitte kõik uuringud ei ole sarnaseid tulemusi andnud, aga negatiivne tulemus ei kinnita teatavasti mõju puudumist, vaid et seda ei osatud või ei tahetud leida.” (http://www.kiirgusinfo.ee/elektromagnetkiirguse-mojust/ ).

Dr Henry Lai püüdis leida põhjust aina lisanduvatele vastuolulistele uuringutulemustele, mis ajendasid teda läbi töötama 2006. aastaks kättesaadavaid uuringuid mobiilikiirguse kohta aastatest 1990-2006. Ta vaatas läbi 326 uuringut, millest pooltes leidis tõestust raadiosagedusliku kiirguse bioloogiline mõju ning ülejäänutes mitte. Kui ta aga keskendus uuringute rahastusele, siis selgus, et tööstuse rahastatud uuringutest leidsid mõju 28%, samas kui sõltumatutest uuringutest 67% (http://phiremedical.org/research-issues/#references). Asjaolu, et WHO, Euroopa Komisjon ja ICNIRP võtavad arvesse suuresti ainult neid esimesena mainituid, on tõsine ohumärk, ning see, kes ei näe siin korruptsiooni, ei ole kas täie mõistuse juures, valetab või on pealiskaudne – mida ei tohiks endale lubada ükski vastutav ametnik.

6. 5G osas ma ei väsi rõhutamast, et seni ei ole tehtud bioloogilisi ohutusuuringuid. Tõlgin – meil puudub igasugune kindlustunne, et tegemist on ohutu tehnoloogiaga ning seega viiakse selle tehnoloogia katsetamine läbi reaalajas inimeste peal, ilma nende teadmata, rääkimata teadlikust nõusolekust, mis tähendab, et rikutakse otseselt Nürnbergi koodeksit, mis keelab inimkatsed.

Olukorras, kus tuhandete uuringute tulemusel on teada, et raadiosageduslik mikrolainekiirgus on kahjulik inimestele ja keskkonnale, ja ometi jätkatakse võimalik et veelgi kahjulikuma mõjuga uue tehnoloogia tehnoloogia paigaldamist, on tegemist inimsusevastase kuriteoga ning selle sooritajad peavad vastutama kõigi kaasnevate tagajärgede eest.

5. Euroopa Parlamendi ITRE komisjoni tellitud süvaanalüüsist “5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia“ (http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060 ), mis avaldati käesoleva aasta aprillis, selgub, et ei paigaldajad ega tööstus, rääkimata poliitikutest, ei tea, kuidas 5G täpselt toimima hakkab: “Üks asi, mida praegu veel hästi ei mõisteta, on 5G etteennustamatud levimise mustrid, mis võivad kaasa tuua kiirgusega kokkupuute vastuvõetamatud tasemed inimeste jaoks.” See lause kinnitab tõsiasja, et 5G puhul on tegemist reaalajas toimuvate inimkatsetega, mis viiakse läbi ilma katsealuste teadliku nõusolekuta.

Dokumendis puudutatakse ka võimalikke tervisemõjusid: “Suur mure on kerkimas seoses võimalike mõjudega tervisele ja ohutusele, mida põhjustab 5G-ga kaasnev võimalik et palju suurem kokkupuude raadiosagedusliku elektromagnetkiirgusega. Suurenev kokkupuude ei pruugi tuleneda ainult palju kõrgemate sageduste kasutamisest 5G puhul, vaid samuti ka eri signaalide võimalikust kuhjumisest, nende dünaamilisest loomusest ja kompekssetest häiremõjudest, mis võivad ilmneda eriti tihedalt asustatud linnapiirkondades.”

Väide, et me saame praegu kehtivad piirnormid automaatselt võtta üle ka 5G jaoks, lükatakse ümber, kuna 5G raadiokiirgusväljad on üsna erinevad eelmiste generatsioonide omadest 5G keeruliste mõlemas suunas kiirtena toimuvate ülekannete poolest – saatjast seadmesse ja tagasi. Olgugi et väljad on kiirtena tugevalt fokusseeritud, muutuvad need kiiresti ajas ja liikumisel ning seetõttu on ennustamatud, kuna signaalitasemed ja mustrid toimivad vastastikku suletud ringi süsteemina. Seda tuleb veel usaldusväärselt reaalsetes olukordades kaardistada, laborist väljaspool.” See lõik annab taas kinnitust toimuvatele inimkatsetele.

Dokumendi koostajad tunnustavad probleemi, et “praegu ei ole võimalik täpselt simuleerida või mõõta 5G emissioone reaalses maailmas.” Ning tõdetakse: “Pikaajalised tehnoloogia-uuringud on väga hädavajalikud. Üks põhiprobleem on ebatavaline [5G] levimise fenomen, eriti mm-lainete sagedustel MIMO [multiple input, multiple output] puhul seadmete ja saatjate raadiosageduslike EMVde ekspositsiooni kontrollides ja mõõtes.“

Milline on MKMi / Siim Sikkuti kommentaar sellele dokumendile ja siin välja toodud asjaoludele?


6. Hiljuti avaldatud õiguslik arvamus, mille on koostanud Taani advokaadibüroo Bonnor Advokater advokaat Christian F. Jensen (https://helbredssikker-telekommunikation.dk/nyheder/LegalOpinion5G ja https://helbredssikker-telekommunikation.dk/sites/default/files/LegalOpinionOn5G.pdf), jõuab järeldusele, et 5G võrgu rajamine ja aktiveerimine sellisena, nagu seda praegu on kirjeldatud, oleks vastuolus kehtivate inim- ja keskkonnaõigusega, mis on kirjas Euroopa inimõiguste konventsioonis, ÜRO laste õiguste konventsioonis ning Berni ja Bonni konventsioonides. Arvamuses tuuakse selle järelduse põhjenduseks väga märkimisväärne saadaoleva teadusliku dokumentatsiooni hulk, mis näitab, et elektromagnetkiirgus on kahjulik ja ohtlik inimeste (eriti laste) tervisele, loomadele ja taimedele, kusjuures see kehtib ka juhul, kui kiirgus jääb piirnormide piiresse, mida soovitab ICNIRP ja mis on praegu laialt kasutusel paljudes Euroopa Liidu riikides, sh Eestis. „5G täpsed kahjustavad tervisemõjud ei ole teada, kuna [5G] süsteem ei ole täpselt määratletud, kuid arvestades raadiosagedusliku elektromagnetkiirguse mõjude kohta seni tehtud uuringute tausta, nt inimeste ja loomade kehale, sh DNA kahjustuse ja oksüdatiivse stressi esilekutsumist, tundub see väga ebatõenäoline, et [5G] ei too kaasa samasugust kahju kui praegused süsteemid, eriti kuna see põhineb samal põhilisel kiirgusvormil.“

Ja veel siit üks tähelepanu vääriv lause: „Nii palju kui sellised tõestatavad uuringutulemused on kättesaadavad, on need märkimisväärselt suurema tähtsusega kui leiud, mis ei ole suutnud tuvastada [EMVde] kahjustust või riski, kuna viimati nimetatud rühm iseenesest ei välista võimalust, et tõelised kahjustused või riskid on olemas. Kui ühel juhul on kaitstavalt teaduslikult tõestatud, et kahjustav mõju või kahjustuse risk on olemas, siis tõsiasi, et kümme kaitstavat katset ei näidanud sellist mõju või riski, ei ole asjakohane.“


7. Kiirguse tervisemõjude valdkonnas kõrgelt tunnustatud arst-epidemioloog, dr Anthony Miller saatis juuni algul teiste seas ka Siim Sikkutile pöördumise 5G-le moratooriumi kehtestamise vajalikkuse kohta, juhtides muu hulgas tähelepanu sellele, et Maailma Terviseorganisatsiooni Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur kategoriseeris kogu raadiosagedusliku kiirguse (sealhulgas mobiilidest, wifist, mobiilisaatjatest, ruuteritest tuleneva) 2011. aastal võimalikuks kantserogeeniks, kuid sellest ajast alates on tehtud uusi teaduslikke avastusi nii inimeste kui ka loomade puhul, mis kinnitavad, et raadiosageduslik kiirgus põhjustab vähki (sh kiirgustaseme juures, mis jääb kehtivatest piirnormidest allapoole) – seega need, kes kasutavad mobiiltelefoni või puutuvad muul viisil kokku juhtmevaba kiirgusega, suurendavad oma kehas vähiriski, eriti pärast pikaajalist kokkupuudet või kui kokkupuude on saanud alguse juba lapsepõlves (mis uuesti viitab selgelt asjaolule, et kahjustused tekivad kehtivatest normidest madalamate kiirgustasemete juures). Miller kinnitab, et kui 5G rakendatakse, siis võime eeldada, et näeme kiirgusega seostatavate tervisehädade sagenemist ning seepärast on 5G rakendamise peatamine on eluliselt tähtis.

Milline on MKMi / Siim Sikkuti vastus dr A. Milleri kirjale?


Kõiki asjaolusid arvesse võttes leiame, et 5G tehnoloogia paigaldamise lubamine ja õigustamine on kuritegu inimkonna vastu – nagu on välja öelnud mitmed asjatundlikud ja sõltumatud teadlased üle maailma; ning vastutus lasub kõigil, kes seda läbi viivad – sh MKMi ametnikel ja Siim Sikkutil isiklikult, kes praeguseks peaks olema piisavalt teadlikud 5G-ga kaasnevatest riskidest, kuid ometi ei võta midagi ette protsessi peatamiseks, vaid jätkuvalt õigustavad seda. • Teema: Vastus märgukirjale
 • Kuupäev: 12. august 2019
 • Saatja: info.mkm@mkm.ee

Vastus märgukirjale

Täname Teid kirja eest.
Selgitame veelkord, et olenemata sellest, kas tegemist on 2G, 3G, 4G või 5G tehnoloogiaga, ei tohi nende mobiilsidevõrkude elektromagnetvälja tase ületada sotsiaalministri 21.02.2002. a määrusega nr 38 „Mitteioniseeriva kiirguse piirväärtused elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes, õpperuumides ja mitteioniseeriva kiirguse tasemete mõõtmine“ kehtestatud norme.
Palume Teil pöörduda kiirgusnormide ja selle mõju teemal Sotsiaalministeeriumi (sh Tervisekaitseamet) poole.

Teile kõike paremat soovides

(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Sikkut
side ja riigi infosüsteemide asekantslerMärksõnad

Seonduvad postitused