Õigusaktid

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK elektromagnetväljadega seostatavate terviseprobleemide kohta: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2009-0089+0+DOC+XML+V0//ET

On tekkinud mitmeid küsimusi, millele ei ole antud rahuldavaid teaduslikke vastuseid ja mille osas ametiasutused ei ole siiani võtnud seisukohta. Neid küsimusi uuritaksegi käesolevas täiesti sõltumatult koostatud algatusraportis, milles ei võeta kindlat seisukohta elektromagnetväljade alal valitsevate teaduslike eriarvamuste osas. Raporti esmaseks eesmärgiks on pakkuda kümnekonna konkreetse ettepaneku abil vastuseid kodanike ees seisvatele küsimustele, olgu siis tegemist mainitud seadmete tavapäraste kasutajate või tugijaamade või kõrgepingeliinide läheduses elavate isikutega. Järjest suureneb selliste isikute arv, kes tunnevad muret selle üle, kuidas nende tervisele mõjub pidev kokkupuude mikrolainetega.

 

Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord (määrus sätestab müra, vibratsiooni ja elektromagnetväljade piirnormid töökeskkonnas ja nende mõõtmise korra): https://www.riigiteataja.ee/akt/823671?leiaKehtiv

Elektromagnetvälja maksimaalne lubatud ekspositsioon kontrollitavas keskkonnas:

Eestis kehtivad elektromagnetvälja piirnomid (Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord)
Eestis kehtivad elektromagnetvälja piirnomid (“Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite piirnormid ja ohutegurite parameetrite mõõtmise kord”)

Kiirgusseadus (sätestab põhilised ohutusnõuded inimese ja keskkonna kaitsmiseks ioniseeriva kiirguse kahjustava mõju eest ning isikute õigused, kohustused ja vastutuse ioniseeriva kiirguse kasutamisel):https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014040?leiaKehtiv