Enda põhiõiguste jõustamise ja puutumatuse teatis

Olgugi et Riigikogu sotsiaalkomisjon ja keskkonnakomisjon lükkasid rahvaalgatuse “Nõuame 5G tehnoloogia paigaldamise peatamist Eestis!” tagasi, paneme valitud rahvaesindajatele südamele, et Eesti Vabariigi põhiseadus on ülimuslik, koos seal sätestatud inimeste põhiõigustega, sh õigus elule ja tervise kaitsele, õigus isikupuutumatusele ja kodu puutumatusele, õigus vabalt liikuda ja elukohta valida ning keeld kedagi tema vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele.

Seetõttu soovitame kõigil, kes soovivad valitud rahvaesindajatele enda põhiõigusi meelde tuletada ning mitte osaleda 5G tehnoloogia katsetustes, saata Riigikogu Keskkonnakomisjoni ja Sotsiaalkomisjoni liikmetele (vt e-posti aadresse lehe all) ja teistele asjasse puutuvatele poliitikutele alljärgnev teatis (pdf):


Tuletan selle teatise saajatele meelde, et mina, selle teatise esitaja, olen elus inimene, kellele kehtivad Eesti Vabariigi põhiseaduses * (PS) ja Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartas (ELPH) sätestatud inimõigused,

sealhulgas

 • mul on õigus elule (PS § 16 ja ELPH artikkel 2);
 • mul on õigus isikupuutumatusele (PS § 20) ning kehalisele ja vaimsele puutumatusele,kusjuures kehtib vaba ja teadliku nõusoleku nõue (ELPH artikkel 3);
 • mind ei tohi minu vaba tahte vastaselt allutada meditsiini- ega teaduskatsetele (PS § 18);
 • mul on õigus tervise kaitsele (PS § 28) (kõigi liidu poliitika ja meetmete määratlemisel ja rakendamisel tuleb tagada inimeste tervise kõrgetasemeline kaitse (ELPH artikkel 35));
 • mul on õigus turvalisusele (ELPH artikkel 6);
 • minu kodu on puutumatu (PS § 33);
 • mul on õigus vabalt liikuda ja elukohta valida (PS § 34).

Nendele õigustele lisaks on igaüks kohustatud säästma elu- ja looduskeskkonda (PS § 53).

Arvestades eeltoodut, ning et

 • 5G tehnoloogia kohta ei ole seni tehtud bioloogilisi ohutusuuringuid ning isegi tootjad ja paigaldajad ei tea, kuidas 5G signaalid reaalajas levima ja käituma hakkavad ning milline saab olema inimeste kiirgusekspositsioon ja selle tervisemõju (1), mis viitab selgelt asjaolule, et
  5G paigaldamine elukeskkonda on reaalajas toimuv inimkatse, mis aga on vastavalt Nürnbergi koodeksile keelatud;
 • sajad elektromagnetväljade tervisemõju uurivad teadlased nõuavad 5G tehnoloogia keelamist selle kahjulikkuse tõttu nii inimestele kui ka keskkonnale (2);
 • mitteioniseerivale kiirgusele Eestis kehtivad piirnormid ei kaitse tegelike tervisemõjude eest! (3)
  Elektromagnetväljade bioloogiliste ja tervisemõjude teemal eelretsenseeritud artikleid avaldanud 250 teadlast 42 riigist on allkirjastanud pöördumise (4), milles sedastatakse järgmist: „Väga palju hiljutisi teadusartikleid on näidanud, et elektromagnetväljad mõjutavad elusorganisme kiirgustaseme juures, mis on rahvusvahelistest ja riiklikest piirnormidest oluliselt madalam. Nende mõjude seas on suurenenud vähirisk, rakustress, kahjulike vabade radikaalide hulga suurenemine, geneetilised kahjustused, reproduktiivsüsteemi struktuurilised ja funktsionaalsed muutused, õpi- ja mäluvaegused, neuroloogilised probleemid ning negatiivne mõju inimese üldisele heaolule. Kahjustused ulatuvad ka inimestest kaugemale, aina rohkem koguneb tõestusmaterjali kahjuliku mõju kohta nii taimedele kui ka loomadele.“ Seega saab 5G tehnoloogiat käsitleda ründena inimeste vaimse ja füüsilise tervise vastu;
 • UNESCO ettevaatuspõhimõte sätestab: ”Juhul, kui inimtegevused võivad kaasa tuua moraalselt vastuvõetamatut kahju, mis on teaduslikult võimalik, kuid pole kindel, tuleb astuda samme selle kahju vältimiseks või vähendamiseks”,
KEELDUN OSALEMAST MIS TAHES KATSETES, SH 5G TEHNOLOOGIAGA.
Ma ei ole nõus olema seni inimeste peal testimata tehnoloogia katsealune,
eriti kui on piisavalt tõendeid selle tehnoloogia tervist kahjustava mõju kohta.

Vastavalt PS §-dele 33 ja 34 on mul õigus kiirgusvabale kodule ja liikumisvabadusele, mida ei tohi piirata tehislike teguritega, mis võivad olla kahjulikud.

Tuletan ühtlasi meelde teile kui valitud rahvaesindajatele vastutust, mis kaasneb inimeste vaba tahte vastase otsuse tegemisega.

Viited

5G kohta avaldatud uuringud ja teadustööd (inglise keeles):

(1) Tsitaadid Euroopa Parlamendi dokumendist „5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia“, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=IPOL_IDA(2019)631060 (tõlge: MTÜ Kogukonna Hüvanguks):

    “Üks asi, mida praegu veel hästi ei mõisteta, on 5G etteennustamatud levimise mustrid, mis võivad kaasa tuua kiirgusega kokkupuute vastuvõetamatud tasemed inimeste jaoks.

    “Suur mure on kerkimas seoses võimalike mõjudega tervisele ja ohutusele, mida põhjustab 5G-ga kaasnev võimalik et palju suurem kokkupuude raadiosagedusliku elektromagnetkiirgusega. Suurenev kokkupuude ei pruugi tuleneda ainult palju kõrgemate sageduste kasutamisest 5G puhul, vaid samuti ka eri signaalide võimalikust kuhjumisest, nende dünaamilisest loomusest ja kompekssetest häiremõjudest, mis võivad ilmneda eriti tihedalt asustatud linnapiirkondades.”

    “5G raadiokiirgusväljad on üsna erinevad eelmiste generatsioonide omadest 5G keeruliste mõlemas suunas kiirtena toimuvate ülekannete poolest – saatjast seadmesse ja tagasi. Olgugi et väljad on kiirtena tugevalt fokusseeritud, muutuvad need kiiresti ajas ja liikumisel ning seetõttu on ennustamatud, kuna signaalitasemed ja mustrid toimivad vastastikku suletud ringi süsteemina. Seda tuleb veel usaldusväärselt reaalsetes olukordades kaardistada, laborist väljaspool”

    “Pikaajalised tehnoloogia-uuringud on väga hädavajalikud. Üks põhiprobleem on ebatavaline [5G] levimise fenomen…“

(2) https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-ja-arstid-hoiatavad-5g-voimalike-tosiste-tervisemojude-eest/,
https://www.kiirgusinfo.ee/hardell-ja-nyberg-keskkonnavolinikule/, https://www.kiirgusinfo.ee/rahvusvaheline-uleskutse-peatage-5g-maa-peal-ja-kosmoses/, https://www.kiirgusinfo.ee/milleri-poordumine-5g/,
https://www.emfscientist.org/Letter_to_UNEP_June_25_%202019.pdf

(3) Tallinna Tehnikaülikooli raadiofüüsika emeriitprofessor Hiie Hinrikus: „5G peatamise asemel võiks Eesti karmistada elektromagnetkiirguse piirnorme“:

https://epl.delfi.ee/arvamus/raadiofuusika-professor-5g-peatamise-asemel-voiks-eesti-karmistada-elektromagnetkiirguse-piirnorme?id=86523935

(4) https://www.kiirgusinfo.ee/teadlased-nouavad-kaitset-elektromagnetkiirguse-eest/

Riigikogu Sotsiaalkomisjoni liikmed: Riigikogu Keskkonnakomisjoni liikmed:
tonis.molder@riigikogu.ee
helmen.kytt@riigikogu.ee
urmas.espenberg@riigikogu.ee
hele.everaus@riigikogu.ee
liina.kersna@riigikogu.ee
signe.riisalo@riigikogu.ee
priit.sibul@riigikogu.ee
marika.tuus-laul@riigikogu.ee
viktor.vassiljev@riigikogu.ee
erki.savisaar@riigikogu.ee
yoko.alender@riigikogu.ee
riho.breivel@riigikogu.ee
peeter.ernits@riigikogu.ee
heiki.kranich@riigikogu.ee
igor.kravtsenko@riigikogu.ee
jevgeni.ossinovski@riigikogu.ee
kalle.palling@riigikogu.ee
yllar.saaremae@riigikogu.ee