Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumilt saadud vastus MTÜ Kogukonna Hüvanguks teabenõudele, 27.10.2015

Teabenõude täitmisest keeldumine.

Olete esitanud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile teabenõude, milles soovite tutvuda analüüsiga, millele on viidatud meie vastuskirjas. Vastavalt avaliku teabe seaduse § 9 lõikele 1 on teabevaldaja kohustatud võimaldama juurdepääsu tema valduses olevale teabele seaduses sätestatud korras.

Teile 12.10.2015 saadetud vastuskirjas nr 1.15-5/15-00538/104 oli kirjutatud: “Eesti võrguettevõtjad analüüsisid nutiarvestite kasutuselevõtu võimalusi 2009. aastal seoses vajadusega hakata välja vahetama või taatlema vanu kohtloetavaid arvesteid.“ Võrguettevõtjad esitasid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile analüüsi tulemused suuliselt. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valduses antud analüüsi ei ole.

Tuginedes eespool väljatoodule ja avaliku teabe seaduse § 23 lõige 1 punktile 2 ei saa ministeerium teabenõuet täita, kuna ta ei valda taotletavat teavet.

Lugupidamisega

Timo Tatar
osakonna juhataja
Energeetika osakond